Program dela 2018/2019

Mednarodni program Ekošola bo tudi v šolskem letu 2018/2019 razvijal kakovostne vsebine in projekte, skladno z začrtanimi programskimi vsebinami FEE in Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Metodologija 7 korakov,  je primerljiva z okoljskim standardom ISO 14001 in predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. ZELENO ZASTAVO – najvišje priznanje vključenosti in dela po enotni metodologiji (ki je temelj programa Ekošola tudi v mednarodnem pogledu).

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (ocena okoljskega vpliva VRTCA na devetih  področjih: odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica vrtca/šole/fakultete, biotska raznovrstnost, ohranjanja našega sveta, splošno)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (jedro dela za šolsko leto in določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo  pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2018/2019 je treba izvesti naslednje aktivnosti:
I.  IZVESTI OKOLJSKI PREGLED IN IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj eno področje v okviru  Zgodnje naravoslovje, izvesti aktivnosti v treh obveznih tematskih sklopih, sodelovati v enem projektu ter pripraviti prispevek)
II.  IZPOLNITI POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
III. PLAČATI PRISTOJBINO 2018/2019

1.  OPRAVITI OKOLJSKI PREGLED VRTCA (podnebne spremembe, odpadki, energija, voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica vrtca, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno)

2. IZVESTI NASLEDNJE AKTIVNOSTI

Izbrati najmanj eno področje v okviru projekta ZGODNJE NARAVOSLOVJE:

·         HRANA OD LOKALNE PRIDELAVE DO KROŽNIKA ZA NAŠE ZDRAVJE

·         SPOZNAJMO TALNI ŽIV ŽAV TAL OKOLI NAS

·         UČIMO SE POSLUŠATI: ZVOKE VETRA, PETJE PTIČEV IN DEŽEVNIH KAPELJ

·         SOBIVANJE Z ŽUŽELKAMI OKOLI NAS

·         SEMENA IN VRTOVI – ŠOLSKA VRTILNICA

Navodilo: Izbrani naravoslovni tematski sklop ima alternativno obliko v obliki tematskega podsklopa, ki se navezuje na glavno temo – področje. Izbrani naravoslovni tematski sklop naj temelji na procesu spoznavanja okolja, raziskovalni dejavnosti ter razvijanju ustvarjalnih sposobnosti in to skozi naslednje vidike:

–          Specialno didaktični vidik: cilji, artikulacija izbrane naravoslovne teme, strategija poteka dela in metode

–          Pedagoško – psihološki vidik: spoštovanje razvojne in starostne stopnje

–          Naravoslovni vidiki: odkrivanje, doživljanje in spoznavanje okolja

II. Izvesti aktivnosti v okviru  treh obveznih tematskih sklopov

PODNEBNE SPREMEMBE IN MI

Navodilo: Pri tem tematskem sklopu gre za zgodnje ozaveščanje otrok o podnebnih spremembah, ki so del našega vsakodnevnega življenja, gre za sožitje in odnose z naravo. Naj bo ta tematika v ekovrtcih usmerjena na vzgojo in ozaveščanje o naravnih spremembah, ekoloških vrednotah in usposabljanju za vse življenjsko ekološko delovanje in odzivanje na podnebne spremembe s ciljem prilagajanja in iskanja rešitev, živeti v sozvočju z NARAVO.

VODA – ENERGIJA
Navodilo: Vrtec s programom opredeli aktivnosti in oblike varčevanja z vodo in zdravega življenjskega sloga z vodo. Podrobnejšo temo in način izvedbe določi vrtec sam. Ozaveščanje o učinkoviti rabi energije, varčevanje z energijo s programom aktivnosti določi vrtec sam.

ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO

Navodilo: Ločevanje odpadkov (uvajanje in izvajanje), odlaganje odpadkov na ekološke otoke, koristna izraba odpadkov, sodelovanje v humanitarnih zbiralnih akcijah in načine zbiranja določi vrtec sam.

III. Sodelovati pri enem od naslednjih projektov:
EKO-PAKET – natečaj kreativnega ustvarjanja iz kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS)

ALTERMED 2019 (Hrana od lokalne pridelave do uporabe za naše zdravje)

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

LIKOVNO USTVARJANJE na razpisane teme: voda, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo-recikliranje

 

IV. Sodelovati z enim obveznim prispevkom:

a)      S predstavitvijo primera dobre prakse ((Konferenca koordinatorjev programa Ekošola, september 2019)

ali

b)      Z objavo uspešno doseženih projektnih rezultatov na tematskih vsebinah zgodnjega naravoslovja in tematskih sklopov pod rubriko b) v ZBORNIKU v skladu z razpisnimi pogoji za objavo prispevka

ali

c)       Aktivno sodelovanje na mednarodni konferenci v Radencih, maj 2019 na tematskem sklopu »PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE«

 

3. PODATI POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH EKOAKCIJSKEGA NAČRTA

4. PLAČATI PRISTOJBINO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Mednarodni program Ekošola bo tudi v šolskem letu 2018/2019 razvijal kakovostne vsebine in projekte, skladno z začrtanimi programskimi vsebinami FEE in Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Metodologija 7 korakov je primerljiva z okoljskim standardom ISO 14001 in predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. ZELENO ZASTAVO – najvišje priznanje vključenosti in dela po enotni metodologiji (ki je temelj programa Ekošola tudi v mednarodnem pogledu).

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (jedro dela za šolsko leto in določanje aktivnosti na podlagi okoljskega pregleda)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2018/2019 je treba izvesti naslednje aktivnosti:
I.  IZVESTI OKOLJSKI PREGLED IN IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov, ozaveščevalne in zbiralne akcije ter najmanj ene izbirne aktivnosti)
II.  IZPOLNITI POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
III. PLAČATI PRISTOJBINO 2018/2019

Izmed navedenih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:

 1. PODNEBNE SPREMEMBE (ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o podnebnih spremembah)
 2. VEM, ZATO ODGOVORNO JEM (nadaljevanje projekta o odgovornem odnosu do hrane in prehranski verigi na lokalni ravni)
 3. RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (opazovanje in raziskovanje narave, talni živ-žav, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje nahajališč in invazivne rastline)
 4. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino zavržene hrane)
 5. EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE (podnebne spremembe, krožno gospodarstvo)
  EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE (Podnebne spremembe, krožno gospodarstvo)
 6. MLADI POROČEVALCI  (novinarski pisni, fotografski in video prispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev)
 7. MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto in video natečaj o trajnostni mobilnosti in okolju prijaznem prometu, potovalnih navadah ter poteh v kraju in okolici)
 8. MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)
 9. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 10. ALTERMED (Celjski sejem, 15.−17.3.2019, prehrana, gibanje in zdravje)
 11. ŠOLSKA VRTILNICA (vzpostavitev vrta, vrtnarjenje)
 12. ZNANJE O GOZDOVIH (gozd in podnebne spremembe)
 13. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem)
 14. JAZ, TI MI ZA SLOVENIJO – STARA PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE (zbiranje odpadnih plastenk PET za humanitarni namen)
 15. STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM (zbiranje odpadnega papirja v humanitarni namen in pomoč sovrstnikom)
 16. LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na teme: voda, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo-recikliranje)

Mednarodni program Ekošola bo tudi v šolskem letu 2018/2019 razvijal kakovostne vsebine in projekte, skladno z začrtanimi programskimi vsebinami FEE in Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Metodologija 7 korakov je primerljiva z okoljskim standardom ISO 14001 in predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. ZELENO ZASTAVO – najvišje priznanje vključenosti in dela po enotni metodologiji (ki je temelj programa Ekošola tudi v mednarodnem pogledu).

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (jedro dela za šolsko leto in določanje aktivnosti na podlagi okoljskega pregleda)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2018/2019 je treba izvesti naslednje aktivnosti:
I.  IZVESTI OKOLJSKI PREGLED IN IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov, ozaveščevalne in zbiralne akcije ter najmanj ene izbirne aktivnosti)
II.  IZPOLNITI POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
III. PLAČATI PRISTOJBINO 2018/2019

Izmed navedenih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:

 1. PODNEBNE SPREMEMBE (ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o podnebnih spremembah)
 2. VEM, ZATO ODGOVORNO JEM (nadaljevanje projekta o odgovornem odnosu do hrane in prehranski verigi na lokalni ravni)
 3. RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (opazovanje in raziskovanje narave, talni živ-žav, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje nahajališč in invazivne rastline)
 4. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino zavržene hrane)
 5. EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE (podnebne spremembe, krožno gospodarstvo)
  EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE (Podnebne spremembe, krožno gospodarstvo)
 6. MLADI POROČEVALCI  (novinarski pisni, fotografski in video prispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev)
 7. MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto in video natečaj o trajnostni mobilnosti in okolju prijaznem prometu, potovalnih navadah ter poteh v kraju in okolici)
 8. MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)
 9. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 10. ALTERMED (Celjski sejem, 15.−17.3.2019, prehrana, gibanje in zdravje)
 11. ŠOLSKA VRTILNICA (vzpostavitev vrta, vrtnarjenje)
 12. ZNANJE O GOZDOVIH (gozd in podnebne spremembe)
 13. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem)
 14. JAZ, TI MI ZA SLOVENIJO – STARA PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE (zbiranje odpadnih plastenk PET za humanitarni namen)
 15. STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM (zbiranje odpadnega papirja v humanitarni namen in pomoč sovrstnikom)
 16. LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na teme: voda, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo-recikliranje)

Mednarodni program Ekošola bo tudi v šolskem letu 2018/2019 razvijal kakovostne vsebine in projekte, skladno z začrtanimi programskimi vsebinami FEE in Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Metodologija 7 korakov je primerljiva z okoljskim standardom ISO 14001 in predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. ZELENO ZASTAVO – najvišje priznanje vključenosti in dela po enotni metodologiji (ki je temelj programa Ekošola tudi v mednarodnem pogledu).

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (jedro dela za šolsko leto in določanje aktivnosti na podlagi okoljskega pregleda)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2018/2019 je treba izvesti naslednje aktivnosti:
I.  IZVESTI OKOLJSKI PREGLED IN IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov, ozaveščevalne in zbiralne akcije ter najmanj ene izbirne aktivnosti)
II.  IZPOLNITI POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
III. PLAČATI PRISTOJBINO 2018/2019

Izmed navedenih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:

 1. PODNEBNE SPREMEMBE (ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o podnebnih spremembah)
 2. VEM, ZATO ODGOVORNO JEM (nadaljevanje projekta o odgovornem odnosu do hrane in prehranski verigi na lokalni ravni)
 3. RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (opazovanje in raziskovanje narave, talni živ-žav, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje nahajališč in invazivne rastline)
 4. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino zavržene hrane)
 5. EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE (podnebne spremembe, krožno gospodarstvo)
  EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE (Podnebne spremembe, krožno gospodarstvo)
 6. MLADI POROČEVALCI  (novinarski pisni, fotografski in video prispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev)
 7. MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto in video natečaj o trajnostni mobilnosti in okolju prijaznem prometu, potovalnih navadah ter poteh v kraju in okolici)
 8. MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)
 9. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 10. ALTERMED (Celjski sejem, 15.−17.3.2019, prehrana, gibanje in zdravje)
 11. ŠOLSKA VRTILNICA (vzpostavitev vrta, vrtnarjenje)
 12. ZNANJE O GOZDOVIH (gozd in podnebne spremembe)
 13. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem)
 14. JAZ, TI MI ZA SLOVENIJO – STARA PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE (zbiranje odpadnih plastenk PET za humanitarni namen)
 15. STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM (zbiranje odpadnega papirja v humanitarni namen in pomoč sovrstnikom)
 16. LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na teme: voda, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo-recikliranje)

Mednarodni program Ekošola bo tudi v šolskem letu 2018/2019 razvijal kakovostne vsebine in projekte, skladno z začrtanimi programskimi vsebinami FEE in Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Metodologija 7 korakov je primerljiva z okoljskim standardom ISO 14001 in predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. ZELENO ZASTAVO – najvišje priznanje vključenosti in dela po enotni metodologiji (ki je temelj programa Ekošola tudi v mednarodnem pogledu).

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (jedro dela za šolsko leto in določanje aktivnosti na podlagi okoljskega pregleda)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2018/2019 je treba izvesti naslednje aktivnosti:
I.  IZVESTI OKOLJSKI PREGLED IN IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov, ozaveščevalne in zbiralne akcije ter najmanj ene izbirne aktivnosti)
II.  IZPOLNITI POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
III. PLAČATI PRISTOJBINO 2018/2019

Izmed navedenih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:

 1. PODNEBNE SPREMEMBE (ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o podnebnih spremembah)
 2. VEM, ZATO ODGOVORNO JEM (nadaljevanje projekta o odgovornem odnosu do hrane in prehranski verigi na lokalni ravni)
 3. RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (opazovanje in raziskovanje narave, talni živ-žav, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje nahajališč in invazivne rastline)
 4. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino zavržene hrane)
 5. EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE (podnebne spremembe, krožno gospodarstvo)
  EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE (Podnebne spremembe, krožno gospodarstvo)
 6. MLADI POROČEVALCI  (novinarski pisni, fotografski in video prispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev)
 7. MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto in video natečaj o trajnostni mobilnosti in okolju prijaznem prometu, potovalnih navadah ter poteh v kraju in okolici)
 8. MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)
 9. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 10. ALTERMED (Celjski sejem, 15.−17.3.2019, prehrana, gibanje in zdravje)
 11. ŠOLSKA VRTILNICA (vzpostavitev vrta, vrtnarjenje)
 12. ZNANJE O GOZDOVIH (gozd in podnebne spremembe)
 13. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem)
 14. JAZ, TI MI ZA SLOVENIJO – STARA PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE (zbiranje odpadnih plastenk PET za humanitarni namen)
 15. STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM (zbiranje odpadnega papirja v humanitarni namen in pomoč sovrstnikom)
 16. LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na teme: voda, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo-recikliranje)
X