Program dela 2021/2022

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2021/2022 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje  deset  tematskih sklopov: odpadki, energija, voda, podnebne spremembe, trajnostna mobilnost, hrana, zdrav življenjski slog, okolica ustanove/šolski vrt, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant (v pripravi)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v letni načrt vrtca)
6. OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo  pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2021/2022 je treba izvesti naslednje aktivnosti

A) Izpolniti Ekoportal po posameznih korakih:

1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  OBVEZNO vključevati:
a)  eno področje iz Zgodnjega naravoslovja
b)  izvesti aktivnosti v okviru dveh obveznih tematskih sklopov
c)  sodelovali pri katerem od projektov
d) sodelovali z enim obveznim prispevkom (primer dobre prakse ali predstavitve)
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
kurikulumom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober 2021
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maj 2022
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maj 2022
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

 

a) ZGODNJE NARAVOSLOVJE (izbrati eno temo):

1. PREHRANA NEKOČ, DANES IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Prehrana nekoč: izhajajte iz svojega bivalnega okolja in osvetlite prehrano iz narodnopisnih virov slovenske narodne kuhinje, ki pripoveduje, kaj so ljudje iz domačih pridelkov pripravljali za vsak dan, kaj za praznike in za ljudske običaje.
                                                    ali
Prehrana danes in zdrav življenjski slog: prikažite aktivnosti, kako prehrana in telesna aktivnost (zdrav življenjski slog) vplivata na rast in razvoj otrok, učencev, mladostnikov.

2. Z ZEMELJKOM RAZISKUJEM TLA, RASTLINE IN ŽIVALI
Projektna aktivnost je načrtovana skozi celotno šolsko leto, ki zahteva od vzgojitelja in otrok neposredni stik z naravo in pri tem otrok spoznava naravne zakonitosti skozi lastne aktivnosti in opazovalno -raziskovalne situacije. Potek dela je opredeljen v publikaciji »ZEMELJKO O TLEH, RASTLINAH, ŽIVALIH IN ČLOVEKU«.

3. SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica
Otrokom omogočimo situacije vrtnarjenja, ki naj temeljijo na opazovanju, doživljanju in spoznavanju življenja rastlin pomenu zemlje – prsti ter uporabnosti pridelkov za zdravo prehrano.

b) IZVESTI AKTIVNOSTI V OKVIRU DVEH OBVEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV

VODA – ENERGIJA – ODPADKI/KROŽNO GOSPODARSTVO
Podrobnejšo temo, obliko in način izvedbe določi vrtec sam.
Projekti: Mladi v svetu energije / Eko-paket / Odpadkom dajemo novo življenje

ŽIVETI S PODNEBNIMI  SPREMEMBAMI
Pri izvedbi tega tematskega sklopa vam pomaga izdan priročnik na temo »Živeti s podnebnimi spremembami in spreminjati sebe«, ki v jedrnati obliki povezuje vzgojitelje, učitelje, starše s skupnim ciljem doseganja vzgojnih vrednost, da skozi izkustveno učenje dosežemo postavljanje temeljnih odnosov do okolja.
(v Ekoportalu projekt PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST)

 Temo, obliko in način izvedbe določi vrtec sam!

c) SODELOVALI V DVEH OD NAVEDENIH PROJEKTOV:

 • Znanje o gozdovih – LEAF (izobraževanje in ozaveščanje o gozdovih in njihovi vlogi)
 • Trajnostna mobilnost – MISIJA: ZELENI KORAKI (natečaj kreativnega ustvarjenja na temo čim
  bolj okolju prijaznih prevoznih sredstev); temo, obliko in način izvedbe določi vrtec sam.
 • Likovni natečaj za kreativne izdelke – udeležba na razpisanih temah
 • Hrana ni za tjavendan – zmanjševanje količin zavržene hrane; dnevnik zavržene hrane: nagradni natečaj
  ‘Reciklirana kuharija’
 • Ekobranje za ekoživljenje – branje na tematiko ekološko-vzgojnih vsebin
 • Mlekastično! Izberem domače (pot mleka od kmetije do kozarca, od kod prihaja mleko, s čim se krave prehranjujejo pozimi in s čim pozimi, koliko mleka daje krava….)
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet! – odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili, ločeno zbiranje rabljenih in odsluženih oblačil, likovni ali grafični predlog potiska škatle za zbiranje rabljenih oblačil, plakat, risba, kako ravnamo z rabljenimi in odsluženimi oblačili…

d) SODELOVALI Z ENIM OBVEZNIM PRISPEVKOM, PRIMER DOBRE PRAKSE ALI PREDSTAVITEV, MOŽNOSTI: 

 • ALTERMED 2022 »Prehrana nekoč, danes in zdrav življenjski slog«
                                                          ali

SPLOŠNO NAVODILO:
Izbrani tematski sklop ima alternativno obliko v obliki tematskega podsklopa, ki se navezuje na glavno temo – področje.
Izbrani tematski sklop naj temelji na procesu spoznavanja okolja, raziskovalni dejavnosti ter razvijanju ustvarjalnih sposobnosti, in sicer skozi naslednje vidike:

SPECIALNO DIDAKTIČNI VIDIK: cilji, izbira naravoslovnih vsebin, strategija poteka dela in metode;
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI VIDIK: spoštovanje razvojne in starostne stopnje, razvijanje mišljenja in raziskovalnih spretnosti;
NARAVOSLOVNI VIDIKI: odkrivanje, doživljanje in spoznavanje okolja.

B. Plačati pristojbino

 

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2021/2022 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje  deset  tematskih sklopov: odpadki, energija, voda, podnebne spremembe, trajnostna mobilnost, hrana, zdrav življenjski slog, okolica ustanove/šolski vrt, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2021/2022 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

A) Izpolniti Ekoporal po posameznih korakih:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  Določiti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–  vsaj tri projekte s seznama projektov 2021/2022
–  aktivnosti po individualni izbiri ustanove
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober 2021
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maja 2022
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maja 2022
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici)

C) Plačati pristojbino

Seznam  projektov  za šolsko leto 2021/2022, med katerimi za Ekoakcijski načrt (3. korak) izberite vsaj tri, in jih povežite z učnim načrtom:

 1. KROŽNO GOSPODARSTVO in OBLIKOVALSKI IZZIV (raziskovanje in izobraževanje o krožnem gospodarstvu, proučevanju krožnih praks in primerov za različne vrste materialov, izvajanje učnih ur po priročniku Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo)
 2. NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET  (odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj; ločeno zbiranje odpadnih oblačil, izmenjava rabljenih oblačil, popravila, podarjanje …)
 3.  PODNEBNE SPREMEMBE IN OGLJIČNI ODTIS (vpliv človekovih dejavnosti na podnebne spremembe na različnih področjih, npr: energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska raznovrstnost, odpadki, voda in drugi, računanje ogljičnega odtisa v razredu ali šoli, načrt in izvedba ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa itd.)
 4. MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE (raziskovanje in ugotavljanje poti od kmetije do kozarca, kako pridobivamo slovensko mleko, kdo so slovenski pridelovalci mleka, pot mleka od kmetije do krožnika )
 5. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšavanje količin zavržene hrane v šoli in doma)
 6. MISIJA: ZELENI KORAKI (ozaveščanje o trajnostni mobilnosti, okolju in človeku prijazne oblike prometa, izbira prevoznih sredstev in potovalne navade, vplivi prevoznih sredstev za podnebne spremembe, priprava kampanj za trajnostno mobilnost, kreativni natečaj: likovni, fotografski in vieoprispevki)
 7. ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)
 8. MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije
 9. BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (opazovanje in raziskovanje narave, talni živžav, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje  nahajališč invazivnih rastlin)
 10. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 11. ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)
 12. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem in literarnim natečajem)
 13. ALTERMED (Celjski sejem, marec 2022, teme: Prehrana nekoč, danes in zdrav življenjski slog
 14. LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na razpisane teme: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostna mobilnost)
 15. EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE (biotska pestrost 6., 7. in 8. r;  voda 6. r.; ekosistemi 7. r.; gozd in gozdarstvo v Sloveniji 8. r.;)
 16. YRE – MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE  (pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme, povezava z drugimi projekti – obveščanje in ozaveščanje o projektih med vrstniki, v šoli, za starše, v lokalni skupnosti)
 17. LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH (okoljski, kulturni, družbeni in gospodarski vidiki gozda, povezovanje gozda z drugimi temami)
 18. GLOBE (znanstveno-izobraževalni program, ki v globalno mrežo 125 držav povezuje učence, študente, učitelje, strokovnjake in znanstvenike iz različnih področij. Z opazovanjem, izvajanjem meritev, proučevanjem različnih ekosistemov in delov zemeljskega sistema (atmosfera/zrak, hidrosfera/voda, biosfera/življenje, pedosfera/tla) mladi bolje spoznavajo in razumejo, kako izboljšati in ohraniti okolje (na Zemlji) na lokalni, regionalni in svetovni ravni.)

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2021/2022 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant (v pripravi)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2021/2022 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

A) Izpolniti Ekoporal po posameznih korakih:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  Določiti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–  vsaj tri projekte s seznama projektov 2021/2022
–  aktivnosti po individualni izbiri ustanove
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober  2021
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maja 2022
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maja 2022
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici)

C) Plačati pristojbino

Seznam  projektov  za šolsko leto 2021/2022, med katerimi za Ekoakcijski načrt (3. korak) izberite vsaj tri, in jih povežite z učnim načrtom:

 1. KROŽNO GOSPODARSTVO in OBLIKOVALSKI IZZIV (raziskovanje in izobraževanje o krožnem gospodarstvu, proučevanju krožnih praks in primerov za različne vrste materialov, izvajanje učnih ur po priročniku Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo)
 2. NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET  (odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj; ločeno zbiranje odpadnih oblačil, izmenjava rabljenih oblačil, popravila, podarjanje …)
 3.  PODNEBNE SPREMEMBE IN OGLJIČNI ODTIS (vpliv človekovih dejavnosti na podnebne spremembe na različnih področjih, npr: energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska raznovrstnost, odpadki, voda in drugi, računanje ogljičnega odtisa v razredu ali šoli, načrt in izvedba ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa itd.)
 4. MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE (raziskovanje in ugotavljanje poti od kmetije do kozarca, kako pridobivamo slovensko mleko, kdo so slovenski pridelovalci mleka, pot mleka od kmetije do krožnika )
 5. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšavanje količin zavržene hrane v šoli in doma)
 6. MISIJA: ZELENI KORAKI (ozaveščanje o trajnostni mobilnosti, okolju in človeku prijazne oblike prometa, izbira prevoznih sredstev in potovalne navade, vplivi prevoznih sredstev za podnebne spremembe, priprava kampanj za trajnostno mobilnost, kreativni natečaj: likovni, fotografski in vieoprispevki)
 7. ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)
 8. MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije
 9. BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (opazovanje in raziskovanje narave, talni živžav, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje  nahajališč invazivnih rastlin)
 10. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 11. ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)
 12. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem in literarnim natečajem)
 13. ALTERMED (Celjski sejem, marec 2022, teme: Prehrana nekoč, danes in zdrav življenjski slog
 14. LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na razpisane teme: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostna mobilnost)
 15. EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE (krožno gospodarstvo)
 16. YRE – MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE  (pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme, povezava z drugimi projekti – obveščanje in ozaveščanje o projektih med vrstniki, v šoli, za starše, v lokalni skupnosti)
 17. LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH (okoljski, kulturni, družbeni in gospodarski vidiki gozda, povezovanje gozda z drugimi temami)
 18. GLOBE (znanstveno-izobraževalni program, ki v globalno mrežo 125 držav povezuje učence, študente, učitelje, strokovnjake in znanstvenike iz različnih področij. Z opazovanjem, izvajanjem meritev, proučevanjem različnih ekosistemov in delov zemeljskega sistema (atmosfera/zrak, hidrosfera/voda, biosfera/življenje, pedosfera/tla) mladi bolje spoznavajo in razumejo, kako izboljšati in ohraniti okolje (na Zemlji) na lokalni, regionalni in svetovni ravni.)

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2021/2022 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant (v pripravi)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2021/2022 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

A) Izpolniti Ekoporal po posameznih korakih:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  Določiti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–  vsaj tri projekte s seznama projektov 2021/2022
–  aktivnosti po individualni izbiri ustanove
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober 2021
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maja 2022
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maja 2022
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici)

C) Plačati pristojbino

Seznam  projektov  za šolsko leto 2021/2022, med katerimi za Ekoakcijski načrt (3. korak) izberite vsaj tri, in jih povežite z učnim načrtom:

 1. KROŽNO GOSPODARSTVO in OBLIKOVALSKI IZZIV (raziskovanje in izobraževanje o krožnem gospodarstvu, proučevanju krožnih praks in primerov za različne vrste materialov, izvajanje učnih ur po priročniku Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo)
 2. NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET  (odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj; ločeno zbiranje odpadnih oblačil, izmenjava rabljenih oblačil, popravila, podarjanje …)
 3.  PODNEBNE SPREMEMBE IN OGLJIČNI ODTIS (vpliv človekovih dejavnosti na podnebne spremembe na različnih področjih, npr: energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska raznovrstnost, odpadki, voda in drugi, računanje ogljičnega odtisa v razredu ali šoli, načrt in izvedba ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa itd.)
 4. MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE (raziskovanje in ugotavljanje poti od kmetije do kozarca, kako pridobivamo slovensko mleko, kdo so slovenski pridelovalci mleka, pot mleka od kmetije do krožnika )
 5. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšavanje količin zavržene hrane v šoli in doma)
 6. MISIJA: ZELENI KORAKI (ozaveščanje o trajnostni mobilnosti, okolju in človeku prijazne oblike prometa, izbira prevoznih sredstev in potovalne navade, vplivi prevoznih sredstev za podnebne spremembe, priprava kampanj za trajnostno mobilnost, kreativni natečaj: likovni, fotografski in vieoprispevki)
 7. ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)
 8. MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije
 9. BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (opazovanje in raziskovanje narave, talni živžav, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje  nahajališč invazivnih rastlin)
 10. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 11. ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)
 12. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem in literarnim natečajem)
 13. ALTERMED (Celjski sejem, marec 2022, teme: Prehrana nekoč, danes in zdrav življenjski slog
 14. LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na razpisane teme: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostna mobilnost)
 15. EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE (spoznajte več o črpanju evropskih sredstev, kako je Slovenija z njimi lepša in prijaznejša do svojih prebivalcev)
 16. YRE – MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE  (pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme, povezava z drugimi projekti – obveščanje in ozaveščanje o projektih med vrstniki, v šoli, za starše, v lokalni skupnosti)
 17. LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH (okoljski, kulturni, družbeni in gospodarski vidiki gozda, povezovanje gozda z drugimi temami)
 18. GLOBE (znanstveno-izobraževalni program, ki v globalno mrežo 125 držav povezuje učence, študente, učitelje, strokovnjake in znanstvenike iz različnih področij. Z opazovanjem, izvajanjem meritev, proučevanjem različnih ekosistemov in delov zemeljskega sistema (atmosfera/zrak, hidrosfera/voda, biosfera/življenje, pedosfera/tla) mladi bolje spoznavajo in razumejo, kako izboljšati in ohraniti okolje (na Zemlji) na lokalni, regionalni in svetovni ravni.)

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2021/2022 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v študijske predmete)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2021/2022 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

A) Izpolniti Ekoporal po posameznih korakih:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  Določiti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–  vsaj tri projekte s seznama projektov 2021/2022
–  aktivnosti po individualni izbiri ustanove
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. november 2021
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maja 2022
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maja 2022
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici)

C) Plačati pristojbino

Seznam projektov  za šolsko leto 2021/2022, med katerimi za Ekoakcijski načrt (3. korak) izberite vsaj tri:

 1. KROŽNO GOSPODARSTVO in OBLIKOVALSKI IZZIV (raziskovanje in izobraževanje o krožnem gospodarstvu, proučevanju krožnih praks in primerov za različne vrste materialov, izvajanje učnih ur po priročniku Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo)
 2. NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET  (odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj; ločeno zbiranje odpadnih oblačil, izmenjava rabljenih oblačil, popravila, podarjanje …)
 3.  PODNEBNE SPREMEMBE IN OGLJIČNI ODTIS (vpliv človekovih dejavnosti na podnebne spremembe na različnih področjih, npr: energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska raznovrstnost, odpadki, voda in drugi, računanje ogljičnega odtisa v razredu ali šoli, načrt in izvedba ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa itd.)
 4. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšavanje količin zavržene hrane v šoli in doma)
 5. MISIJA: ZELENI KORAKI (ozaveščanje o trajnostni mobilnosti, okolju in človeku prijazne oblike prometa, izbira prevoznih sredstev in potovalne navade, vplivi prevoznih sredstev za podnebne spremembe, priprava kampanj za trajnostno mobilnost, kreativni natečaj: likovni, fotografski in vieoprispevki)
 6. ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)
 7. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 8. ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)
 9. ALTERMED (Celjski sejem, marec 2022, teme: Prehrana nekoč, danes in zdrav življenjski slog
 10. YRE – MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE  (pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme, povezava z drugimi projekti – obveščanje in ozaveščanje o projektih med vrstniki, v šoli, za starše, v lokalni skupnosti)
 11. LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH (okoljski, kulturni, družbeni in gospodarski vidiki gozda, povezovanje gozda z drugimi temami)
X