Program dela 2019/2020

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2019/2020 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje  deset  tematskih sklopov: odpadki, energija, voda, podnebne spremembe, trajnostna mobilnost, hrana, zdrav življenjski slog, okolica ustanove/šolski vrt, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo  pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2019/2020 je treba izvesti naslednje aktivnosti

A) Izpolniti Ekoportal po posameznih korakih:

1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  OBVEZNO vključevati:
a)  eno področje iz Zgodnjega naravoslovja
b)  aktivnosti v treh obveznih tematskih sklopih
c)  sodelovali v enem projektu
–  primer dobre prakse
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maja 2020
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maja 2020
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Plačati pristojbino

a) ZGODNJE NARAVOSLOVJE (izbrati eno temo):

Z LOKALNO PRIDELANO HRANO IN GIBANJEM DO KREPITVE NAŠEGA ZDRAVJA

Skozi projektno dejavnost dosegamo naslednje cilje: hrano zaužijemo v pravi količini, hrano zaužijemo na pravi način, ustrezne prehranjevalne navade dopolnimo z gibanjem, postavljanje temeljev zdravega življenjskega sloga v otroštvu.

SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica

S sonaravnim vrtnarjenjem v družbi ptičev in žuželk do zdravih vrtnin, plodov in zdrave hrane. Pri tej temi poudarjamo pomen vzgoje zdravih rastlin, ki se lahko same ubranijo pred škodljivci in boleznimi. Otroke spodbujamo k osnovam vrtnarjenja in upoštevamo njihov navdih.

b) Izvesti po vsaj eno aktivnost v vsaki navedeni tematski skupini:

VODA – ENERGIJA – ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO

Vrtec s programom opredeli aktivnosti in oblike varčevanja z vodo in zdravega življenjskega sloga z vodo. Podrobnejšo temo in način izvedbe določi vrtec sam.
Ozaveščanje o učinkoviti rabi energije, varčevanje z energijo, aktivnosti določi vrtec sam.
Ločevanje odpadkov (uvajanje in izvajanje), odlaganje odpadkov na ekološke otoke, koristna uporaba odpadkov, recikliranje in izdelava novih, recikliranih izdelkov iz odpadnih materialov.

SPOZNAJMO TALNI ŽIV ŽAV OKROG NAS V SOZVOJOČJU Z RAZISKOVANJEM BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Zgodnje spoznavanje temeljnih pogojev za biotsko raznovrstnost in odnosa človeka do narave. Predlogi in priporočila za raziskovalno-opazovano dejavnost so zbrani v Priročniku in navodilih za raziskovalce biotske raznovrstnosti za vrtce.

PODNEBNE SPREMEMBE

Zgodnje osveščanje otrok o podnebnih spremembah, ki so del našega vsakodnevnega življenja, v zgodnejšem je večinoma vsebinsko prilagojena in poenostavljena, usmerjena v vzgojo in ozaveščanje o naravnih spremembah, ekoloških vrednotah in usposabljanju za vse ekološko delovanje in odzivanje na podnebne spremembe s ciljem prilagajanja in iskanja rešitev ter življenja v sozvočju z naravo.
c) Sodelovati v enem od projektov:

ALTERMED 2020 – tema »Z lokalno pridelano hrano, gibanjem do krepitve našega zdravja«

EKOPAKET – ločevanje kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS), natečaj kreativnega ustvarjanja iz KEMS

TRAJNOSTNA MOBILNOST – natečaj kreativnega  ustvarjanje na temo čim bolj okolju prijaznih prevoznih sredstev

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE – branje o ekološko-vzgojnih vsebinah

LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE – na razpisane teme: voda, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo – recikliranje

HRANA NI ZA TJAVENDAN – zmanjševanje količin zavržene hrane; Dnevnik zavržene hrane; nagradni natečaj Reciklirana kuharija

d) Obvezno pripraviti prispevek, primer dobre prakse ali predstavitev, možnosti:

 • predstavitev primera dobre prakse na Konferenci koordinatorjev v Laškem (predstavitev na stojnici ( izdelki, plakat))

ali

 • predstavitev primera dobre prakse na mednarodni konferenci v Radencih maja 2020 na tematskem sklopu »Z LOKALNO PRIDELANO HRANO, GIBANJEM DO KREPITVE NAŠEGA ZDRAVJA« (predstavitev na stojnici ali PPT in prispevek sladno z navodili)

ali

 • objava prispevka o uspešno izvedenem projektu in rezultatih v tematskem sklopu Zgodnje naravoslovje in tematskih skupinah pod rubriko b) Zborniku v skladu z razpisnimi pogoji za objavo prispevka

SPLOŠNO NAVODILO:
Aktivnosti naj temeljijo na spoznavanju okolja, raziskovalni dejavnosti ter razvijanju ustvarjalnih sposobnosti skozi naslednje vidike:

 • specialno didaktični vidik: cilji, artikulacija izbrane naravoslovne teme, strategija poteka dela in metode;
 • pedagoško – psihološki vidik: spoštovanje razvojne in starostne stopnje;
 • naravoslovni vidiki: odkrivanje, doživljanje in spoznavanje okolja.

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2019/2020 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje  deset  tematskih sklopov: odpadki, energija, voda, podnebne spremembe, trajnostna mobilnost, hrana, zdrav življenjski slog, okolica ustanove/šolski vrt, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2019/2020 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

A) Izpolniti Ekoporal po posameznih korakih:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  Določiti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–  vsaj tri projekte s seznama projektov 2019/2020
–  aktivnosti po individualni izbiri ustanove
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober (za fakultete: 30. november).
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maja 2020
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maja 2020
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici)

C) Plačati pristojbino

Izmed navedenih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:

 1. EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 (izobraževanje o podnebnih spremembah in vplivih  naših dejavnosti na izpuste toplogrednih plinov, izobraževanje za merjenje odtisa CO2, načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje odtisa CO2)
 2. E-SPACE – KROŽNO GOSPODARSTVO (raziskovanje in izobraževanje o krožnem gospodarstvu kot eni glavnih usmeritev za trajnostno prihodnost, proučevanju krožnega gospodarstva na konkretnih primerih materialov v našem življenju, še posebej papirju, pa tudi plastiki, hrani, tekstilu)
 3. ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE ((ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)
 4. PODNEBNE SPREMEMBE (prepoznati človekov vpliv na podnebne spremembe na vseh področjih delovanja, razumeti povezanost podnebnih sprememb z drugimi temami, kot so energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska raznovrstnost, odpadki, voda in drugi)
 5. EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE (gozd 6.r.; okoljski odtis/podnebne spremembe 7.r.; krožno gospodarstvo 8.r.)
 6. MLADI POROČEVALCI  (novinarski  pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme)
 7. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 8. MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto- in videonatečaj o trajnostni mobilnosti, zelenem prometu in okolju prijaznem potovanju)
 9. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino zavržene hrane)
 10. ALTERMED (Celjski sejem, 13.–15. 3. 2020, teme: lokalno pridelava hrana, gibanje in zdravje)
 11. RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (opazovanje in raziskovanje narave, talni živžav, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje nahajališč in invazivne rastline)
 12. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem na temo gozd, živali in rastline v gozdu, kaj delamo v gozdu in podobno)
 13. LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na razpisane teme: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostna mobilnost)
 14. ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)
 15. ZNANJE O GOZDOVIH (gozd in podnebne spremembe)
 16. MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2019/2020 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2019/2020 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

A) Izpolniti Ekoporal po posameznih korakih:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  Določiti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–  vsaj tri projekte s seznama projektov 2019/2020
–  aktivnosti po individualni izbiri ustanove
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober (za fakultete: 30. november).
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maja 2020
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maja 2020
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici)

C) Plačati pristojbino

Izmed navedenih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:

 1. EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 (izobraževanje o podnebnih spremembah in vplivih  naših dejavnosti na izpuste toplogrednih plinov, izobraževanje za merjenje odtisa CO2, načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje odtisa CO2)
 2. E-SPACE – KROŽNO GOSPODARSTVO (raziskovanje in izobraževanje o krožnem gospodarstvu kot eni glavnih usmeritev za trajnostno prihodnost, proučevanju krožnega gospodarstva na konkretnih primerih materialov v našem življenju, še posebej papirju, pa tudi plastiki, hrani, tekstilu)
 3. ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)
 4. PODNEBNE SPREMEMBE (prepoznati človekov vpliv na podnebne spremembe na vseh področjih delovanja. Razumeti povezanost podnebnih sprememb z drugimi temami – kot so energija, trajnostna mobilnost, hran, biotska raznovrstnost, odpadki, voda…)
 5. EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE (gozd 6.r.; okoljski odtis/podnebne spremembe 7.r.; krožno gospodarstvo 8.r.)
 6. MLADI POROČEVALCI  (novinarski  pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme)
 7. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 8. MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto- in videonatečaj o trajnostni mobilnosti, zelenem prometu in okolju prijaznem potovanju)
 9. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino zavržene hrane)
 10. ALTERMED (Celjski sejem, 13.–15. 3. 2020, teme: lokalno pridelava hrana, gibanje in zdravje)
 11. RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (opazovanje in raziskovanje narave, talni živžav, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje nahajališč in invazivne rastline)
 12. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem na temo gozd, živali in rastline v gozdu, kaj delamo v gozdu in podobno)
 13. LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na razpisane teme: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostna mobilnost)
 14. ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)
 15. ZNANJE O GOZDOVIH (gozd in podnebne spremembe)
 16. MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2019/2020 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2019/2020 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

A) Izpolniti Ekoporal po posameznih korakih:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  Določiti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–  vsaj tri projekte s seznama projektov 2019/2020
–  aktivnosti po individualni izbiri ustanove
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober (za fakultete: 30. november).
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maja 2020
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maja 2020
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici)

C) Plačati pristojbino

Izmed navedenih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:

 1. EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 (izobraževanje o podnebnih spremembah in vplivih  naših dejavnosti na izpuste toplogrednih plinov, izobraževanje za merjenje odtisa CO2, načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje odtisa CO2)
 2. E-SPACE – KROŽNO GOSPODARSTVO (raziskovanje in izobraževanje o krožnem gospodarstvu kot eni glavnih usmeritev za trajnostno prihodnost, proučevanju krožnega gospodarstva na konkretnih primerih materialov v našem življenju, še posebej papirju, pa tudi plastiki, hrani, tekstilu)
 3. ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)
 4. PODNEBNE SPREMEMBE (prepoznati človekov vpliv na podnebne spremembe na vseh področjih delovanja. Razumeti povezanost podnebnih sprememb z drugimi temami – kot so energija, trajnostna mobilnost, hran, biotska raznovrstnost, odpadki, voda…)
 5. EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE (gozd,  krožno gospodarstvo)
 6. MLADI POROČEVALCI  (novinarski  pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme)
 7. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 8. MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto- in videonatečaj o trajnostni mobilnosti, zelenem prometu in okolju prijaznem potovanju)
 9. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino zavržene hrane)
 10. ALTERMED (Celjski sejem, 13.–15. 3. 2020, teme: lokalno pridelava hrana, gibanje in zdravje)
 11. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem na temo gozd, živali in rastline v gozdu, kaj delamo v gozdu in podobno)
 12. LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na razpisane teme: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostna mobilnost)
 13. ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)
 14. ZNANJE O GOZDOVIH (gozd in podnebne spremembe)
 15. MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2019/2020 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2019/2020 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

A) Izpolniti Ekoporal po posameznih korakih:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  Določiti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–  vsaj tri projekte s seznama projektov 2019/2020
–  aktivnosti po individualni izbiri ustanove
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober (za fakultete: 30. november).
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maja 2020
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maja 2020
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici)

C) Plačati pristojbino

Izmed navedenih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:

 1. EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 (izobraževanje o podnebnih spremembah in vplivih  naših dejavnosti na izpuste toplogrednih plinov, izobraževanje za merjenje odtisa CO2, načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje odtisa CO2)
 2. E-SPACE – KROŽNO GOSPODARSTVO (raziskovanje in izobraževanje o krožnem gospodarstvu kot eni glavnih usmeritev za trajnostno prihodnost, proučevanju krožnega gospodarstva na konkretnih primerih materialov v našem življenju, še posebej papirju, pa tudi plastiki, hrani, tekstilu)
 3. ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)
 4. PODNEBNE SPREMEMBE (prepoznati človekov vpliv na podnebne spremembe na vseh področjih delovanja. Razumeti povezanost podnebnih sprememb z drugimi temami – kot so energija, trajnostna mobilnost, hran, biotska raznovrstnost, odpadki, voda…)
 5. MLADI POROČEVALCI  (novinarski  pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme)
 6. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 7. MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto- in videonatečaj o trajnostni mobilnosti, zelenem prometu in okolju prijaznem potovanju)
 8. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino zavržene hrane)
 9. ALTERMED (Celjski sejem, 13.–15. 3. 2020, teme: lokalno pridelava hrana, gibanje in zdravje)
 10. ZNANJE O GOZDOVIH (gozd in podnebne spremembe)
X