Program dela 2022/2023

Vsebine in projekti v programu so namenjeni vključevanju, popestritvi in nadgranji kurikuluma za vrtce. Z njimi dajemo okvir za trajnostno delovanje vašega vrtca, pri čemer jih lahko vsak vrtec prilagodi indivudualno in skladno z lastnimi smernicami. Spodbujajo raziskovanje, opazovanje, predstavljanje, povezovanje in uvajanje pozitivnih sprememb.
Teme in vsebine programa so skladne smernicami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnim programom Eco-Schools International, ki deluje  po metodologiji sedmih korakov. Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsak vrtec v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljen okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

SEDEM KORAKOV PROGRAMA EKOŠOLA:
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje  deset  tematskih sklopov: odpadki, energija, voda, podnebne spremembe, trajnostna mobilnost, hrana, zdrav življenjski slog, okolica ustanove/šolski vrt, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant (v pripravi)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v letni načrt vrtca)
6. OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo  pripravi ustanova sama)

IZPOLNJEVANJE KORAKOV V EKOPORALU
Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2022/2023 je treba v Ekoportalu izpolniti vseh sedem korakov.

A) Izpolniti Ekoportal po posameznih korakih: 

1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
POMEMBNO: V EKOPORTALU so vse navedene vsebine, ki jih boste izbrali  pod  SKLOP A: PROJEKTI 
3.  Določiti/izpolniti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
a)  eno področje iz Zgodnjega naravoslovja
b)  aktivnosti iz dveh obveznih tematskih sklopih (energija/odpadki/trajnostna mobilnost)
c)  sodelovali pri vsaj dveh projektih
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekoakcijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ustanovi ali zunaj nje (6. korak).
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober 2022
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maj 2023
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maj 2023
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Ekolistino (7. korak)

 

a) ZGODNJE NARAVOSLOVJE (izbrati eno temo):

1. ZDRAVA HRANA IN PREHRANA TER TRAJNOSTNI RAZVOJ – IZZIV DANAŠNJEGA ČASA

Projektna aktivnost je načrtovana skozi celotno šolsko leto. Izhajajte iz svojega bivalnega okolja ter osvetlite prehrano iz narodopisnih virov slovenske narodne kuhinje in domače pridelke.

2. PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST

Projektna aktivnost je načrtovana skozi celotno šolsko leto in zahteva od vzgojitelja in otrok neposredni stik z naravo, pri tem pa otrok spoznava naravne zakonitosti skozi lastne aktivnosti in opazovalno – raziskovalne situacije.

Pri delu si lahko pomagate s publikacijami:

Hkrati vas vabimo, da sodelujete v podnebnem teku.

3. SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica
Otrokom omogočimo situacije vrtnarjenja, ki naj temeljijo na opazovanju, doživljanju in spoznavanju življenja rastlin pomenu zemlje – prsti ter uporabnosti pridelkov za zdravo prehrano.

b) IZVESTI AKTIVNOSTI V OKVIRU DVEH OBVEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV

ENERGIJA – ODPADKI – TRAJNOSTNA MOBILNOST

Podrobnejšo temo, obliko in način izvedbe določi vrtec sam.
ENERGIJA: Mladi v svetu energije
ODPADKI: Eko-paket / Odpadkom dajemo novo življenje
TRAJNOSTNA MOBILNOST: Misija: Zeleni koraki

c) SODELOVALI VSAJ V DVEH OD SPODAJ NAVEDENIH PROJEKTOV:

  • Znanje o gozdovih – LEAF (izobraževanje in ozaveščanje o gozdovih in njihovi vlogi)
  • Hrana ni za tjavendanzmanjševanje količin zavržene hrane; dnevnik zavržene hrane: nagradni natečaj
    ‘Reciklirana kuharija’
  • Ekobranje za ekoživljenjebranje na tematiko ekološko-vzgojnih vsebin
  • Mlekastično! Izberem domače (pot mleka od kmetije do kozarca, od kod prihaja mleko, s čim se krave prehranjujejo pozimi in s čim pozimi, koliko mleka daje krava….)
  • Ne zavrzi oblek, ohrani planet! – odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili, ločeno zbiranje rabljenih in odsluženih oblačil, likovni ali grafični predlog potiska škatle za zbiranje rabljenih oblačil, plakat, risba, kako ravnamo z rabljenimi in odsluženimi oblačili…
  • ALTERMED 2023 »Zdrava hrana in prehrana in trajnostni razvoj: izziv današnjega časa«(predstavitev aktivnosti ustanove o pomenu zdravja, primerov dobrih praks, izmenjava idej ter pridobitev novih znanj za svoje delo)
  • VODA- NAŠE BOGASTVO (naravna dobrina, ki ni neomejena)

PRIPOROČILO!
EKOSKLADOVNICA – Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (obogatite zbirko dobrih okoljskih praks z ekološkimi vsebinami. Navodila za pripravo in objavo dobre prakse je dostopna na povezavi Navodila

SPLOŠNO NAVODILO:
Izbrani tematski sklop ima alternativno obliko v obliki tematskega podsklopa, ki se navezuje na glavno temo – področje.
Izbrani tematski sklop naj temelji na procesu spoznavanja okolja, raziskovalni dejavnosti ter razvijanju ustvarjalnih sposobnosti, in sicer skozi naslednje vidike:

SPECIALNO DIDAKTIČNI VIDIK: cilji, izbira naravoslovnih vsebin, strategija poteka dela in metode;
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI VIDIK: spoštovanje razvojne in starostne stopnje, razvijanje mišljenja in raziskovalnih spretnosti;
NARAVOSLOVNI VIDIKI: odkrivanje, doživljanje in spoznavanje okolja.

B. PLAČATI PRISTOJBINO ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

Vsebine in projekti v programu Ekošola so namenjeni vključevanju, popestritvi in nadgradnji rednih učnih vsebin, krožkov in interesnih dejavnosti, pa tudi zunajšolskih aktivnosti. Z njim dajemo okvir za trajnostno delovanje vaše ustanove, pri čemer jih lahko vsaka ustanova prilagodi individualno in skladno z lastnimi smernicami. Spodbujajo raziskovanje, opazovanje, predstavljanje, povezovanje in uvajanje pozitivnih sprememb.

Teme in vsebine programa Ekošola so skladne s smernicami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International, ki deluje po metodologiji sedmih korakov. Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

SEDEM KORAKOV PROGRAMA EKOŠOLA:
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje  deset  tematskih sklopov: odpadki, energija, voda, podnebne spremembe, trajnostna mobilnost, hrana, zdrav življenjski slog, okolica ustanove/šolski vrt, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

IZPOLNJEVANJE KORAKOV V EKOPORTALU
Za pridobitev oz. potrditev znaka Zelena zastava v šolskem/študijskem letu 2022/2023 je treba v Ekoportalu izpolniti vsem sedem korakov:

A) Izpolniti posamezne korake:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak), kot so: imena, kontakti, vloge (več: navodila za uporabnike)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak) – izbrati projekte in aktivnosti v Ekoportalu
3.  Določiti/izpolniti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–   tri projekte, pri čemer mora vsak projekt spadati v ločeni tematski sklop (podnebne spremembe, ravnanje z odpadki, voda, energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska pestrost, zdravje in dobro počutje, okolica šole, ohranjanje našega sveta)
-ozaveščevalne in zbiralne akcije ter
– najmanj ene izbirne aktivnosti po vaši meri

Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta določite/označite, kako je povezan z učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak).
Rok za Ekoakcijskega načrta: 30. oktober 2022 (za fakultete 30. november 2022).
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maj 2023.
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maj 2023
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Plačati pristojbino

C) PRIPOROČILO! – Objavite dobro prakso v EKOSKLADOVNICI in z vašim primerom obogatite zbirko dobrih okoljskih praks z ekološkimi vsebinami. Navodila za pripravo in objavo dobre prakse so dostopna na povezavi.

V 2. in 3. koraku torej izberete vsaj tri (3) med spodaj navedenimi projekti in jih v 5. koraku povežite z učnim oziroma letnim delovnim načrtom.
Priporočamo, da izberete kakšen dodaten projekt, kar bo olajšalo izvajanje v primeru, da katerega od izbranih ne bi uspeli izvesti zaradi nepredvidenih dejavnikov.

KROŽNO GOSPODARSTVO in ZMANJŠEVANJE KOLIČIN ODPADKOV:

KROŽNOST JE NAŠA PRILOŽNOST! (osnove o krožnem gospodarstvu: kaj, zakaj, načela, učne ure, primeri iz prakse, krožnost v vsakdanu, dan okoljskega dolga, povezovanje različnih trajnostnih tem: podnebne spremembe, materiali, surovine, izdelki …)

NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET  (odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj; ločeno zbiranje odpadnih oblačil, izmenjava rabljenih oblačil, popravila, podarjanje …)

ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)

EKO-PAKET (ločeno zbiranje odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) kot koristne surovine za izdelavo novih izdelkov, oblikovanje modelov krožnega gospodarstva v lokalni skupnosti za KEMS (komunalni snovni krog), ustvarjanje iz odpadne KEMS)

PODNEBNE SPREMEMBE, BIOTSKA PESTROST IN OGLJIČNI ODTIS, ENERGIJA, TRAJNOSTNA MOBILNOST:

PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST (ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o podnebnih spremembah, opazovanje in raziskovanje narave)

MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)

MISIJA: ZELENI KORAKI (ozaveščanje o trajnostni mobilnosti, okolju in človeku prijazne oblike prometa, izbira prevoznih sredstev in potovalne navade, vplivi prevoznih sredstev za podnebne spremembe, priprava kampanj za trajnostno mobilnost, kreativni natečaj: likovni, fotografski in videoprispevki)
VODA- NAŠE BOGASTVO (naravna dobrina, ki ni neomejena)

HRANA in SAMOOSKRBA:

HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjševanje količin zavržene hrane v šoli in doma)

MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE (raziskovanje in ugotavljanje poti od kmetije do kozarca, kako pridobivamo slovensko mleko, kdo so slovenski pridelovalci mleka, pot mleka od kmetije do krožnika )

ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem in literarnim natečajem)

ALTERMED (predstavitev aktivnosti ustanove o pomenu zdravja, primerov dobrih praks, izmenjava idej ter pridobitev novih znanj za svoje delo)

EKOKVIZ:

EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE (Ekologija, onesnaževalci in varstvo okolja, Ogljični odtis, Zelena energija in zeleno okolje, E-recikliranje)
EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE (Ekologija, onesnaževalci in varstvo okolja, Ogljični odtis, Zelena energija in zeleno okolje, E-recikliranje)

MEDNARODNI PROJEKTI:

YRE – MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE  (novinarski  pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme, mednarodno sodelovanje – priprava prispevka s sovrstniki iz druge države, povezava z drugimi projekti – obveščanje in ozaveščanje o projektih med vrstniki, v šoli, za starše, v lokalni skupnosti)

LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH (okoljski, kulturni, družbeni in gospodarski vidiki gozda, povezovanje gozda z drugimi temami)

GLOBE (mednarodni znanstveno-izobraževalni program, ki je namenjen opazovanju, izvajanju meritev, proučevanju različnih ekosistemov in delov zemeljskega sistema)

Vsebine in projekti v programu Ekošola so namenjeni vključevanju, popestritvi in nadgradnji rednih učnih vsebin, krožkov in interesnih dejavnosti, pa tudi zunajšolskih aktivnosti. Z njim dajemo okvir za trajnostno delovanje vaše ustanove, pri čemer jih lahko vsaka ustanova prilagodi individualno in skladno z lastnimi smernicami. Spodbujajo raziskovanje, opazovanje, predstavljanje, povezovanje in uvajanje pozitivnih sprememb.

Teme in vsebine programa Ekošola so skladne s smernicami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International, ki deluje po metodologiji sedmih korakov. Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

Sedem korakov programa ekošola
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant (v pripravi)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

IZPOLNJEVANJE KORAKOV V EKOPORTALU
Za pridobitev oz. potrditev znaka Zelena zastava v šolskem/študijskem letu 2022/2023 je treba v Ekoportalu izpolniti vsem sedem korakov:

A) Izpolniti posamezne korake:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak), kot so: imena, kontakti, vloge (več: navodila za uporabnike)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak) – izbrati projekte in aktivnosti v Ekoportalu
3.  Določiti/izpolniti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–   tri projekte, pri čemer mora vsak projekt spadati v ločeni tematski sklop (podnebne spremembe, ravnanje z odpadki, voda, energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska pestrost, zdravje in dobro počutje, okolica šole, ohranjanje našega sveta)
-ozaveščevalne in zbiralne akcije ter
– najmanj ene izbirne aktivnosti po vaši meri

Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta določite/označite, kako je povezan z učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak).
Rok za Ekoakcijskega načrta: 30. oktober 2022 (za fakultete 30. november 2022).
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maj 2023.
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maj 2023
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Plačati pristojbino

C) PRIPOROČILO! – Objavite dobro prakso v EKOSKLADOVNICI in z vašim primerom obogatite zbirko dobrih okoljskih praks z ekološkimi vsebinami. Navodila za pripravo in objavo dobre prakse so dostopna na povezavi.

V 2. in 3. koraku torej izberete vsaj tri (3) med spodaj navedenimi projekti in jih v 5. koraku povežite z učnim oziroma letnim delovnim načrtom.
Priporočamo, da izberete kakšen dodaten projekt, kar bo olajšalo izvajanje v primeru, da katerega od izbranih ne bi uspeli izvesti zaradi nepredvidenih dejavnikov.

KROŽNO GOSPODARSTVO in ZMANJŠEVANJE KOLIČIN ODPADKOV:

KROŽNOST JE NAŠA PRILOŽNOST! (osnove o krožnem gospodarstvu: kaj, zakaj, načela, učne ure, primeri iz prakse, krožnost v vsakdanu, dan okoljskega dolga, povezovanje različnih trajnostnih tem: podnebne spremembe, materiali, surovine, izdelki …)

NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET  (odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj; ločeno zbiranje odpadnih oblačil, izmenjava rabljenih oblačil, popravila, podarjanje …)

ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)

EKO-PAKET (ločeno zbiranje odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) kot koristne surovine za izdelavo novih izdelkov, oblikovanje modelov krožnega gospodarstva v lokalni skupnosti za KEMS (komunalni snovni krog), ustvarjanje iz odpadne KEMS)

PODNEBNE SPREMEMBE, BIOTSKA PESTROST IN OGLJIČNI ODTIS, ENERGIJA, TRAJNOSTNA MOBILNOST:

PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST (ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o podnebnih spremembah, opazovanje in raziskovanje narave)

MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)

MISIJA: ZELENI KORAKI (ozaveščanje o trajnostni mobilnosti, okolju in človeku prijazne oblike prometa, izbira prevoznih sredstev in potovalne navade, vplivi prevoznih sredstev za podnebne spremembe, priprava kampanj za trajnostno mobilnost, kreativni natečaj: likovni, fotografski in videoprispevki)
VODA- NAŠE BOGASTVO (naravna dobrina, ki ni neomejena)

HRANA in SAMOOSKRBA:

HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjševanje količin zavržene hrane v šoli in doma)

MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE (raziskovanje in ugotavljanje poti od kmetije do kozarca, kako pridobivamo slovensko mleko, kdo so slovenski pridelovalci mleka, pot mleka od kmetije do krožnika )

ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem in literarnim natečajem)

ALTERMED (predstavitev aktivnosti ustanove o pomenu zdravja, primerov dobrih praks, izmenjava idej ter pridobitev novih znanj za svoje delo)

EKOKVIZ:

EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE (Ekologija, onesnaževalci in varstvo okolja, Ogljični odtis, Zelena energija in zeleno okolje, E-recikliranje)
EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE (Ekologija, onesnaževalci in varstvo okolja, Ogljični odtis, Zelena energija in zeleno okolje, E-recikliranje)

MEDNARODNI PROJEKTI:

YRE – MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE  (novinarski  pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme, mednarodno sodelovanje – priprava prispevka s sovrstniki iz druge države, povezava z drugimi projekti – obveščanje in ozaveščanje o projektih med vrstniki, v šoli, za starše, v lokalni skupnosti)

LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH (okoljski, kulturni, družbeni in gospodarski vidiki gozda, povezovanje gozda z drugimi temami)

GLOBE (mednarodni znanstveno-izobraževalni program, ki je namenjen opazovanju, izvajanju meritev, proučevanju različnih ekosistemov in delov zemeljskega sistema)

Vsebine in projekti v programu Ekošola so namenjeni vključevanju, popestritvi in nadgradnji rednih učnih vsebin, krožkov in interesnih dejavnosti, pa tudi zunajšolskih aktivnosti. Z njim dajemo okvir za trajnostno delovanje vaše ustanove, pri čemer jih lahko vsaka ustanova prilagodi individualno in skladno z lastnimi smernicami. Spodbujajo raziskovanje, opazovanje, predstavljanje, povezovanje in uvajanje pozitivnih sprememb.

Teme in vsebine programa Ekošola so skladne s smernicami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International, ki deluje po metodologiji sedmih korakov. Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

SEDEM KORAKOV PROGRAMA EKOŠOLA:
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant (v pripravi)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

IZPOLNJEVANJE KORAKOV V EKOPORTALU
Za pridobitev oz. potrditev znaka Zelena zastava v šolskem/študijskem letu 2022/2023 je treba v Ekoportalu izpolniti vsem sedem korakov:

A) Izpolniti posamezne korake:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak), kot so: imena, kontakti, vloge (več: navodila za uporabnike)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak) – izbrati projekte in aktivnosti v Ekoportalu
3.  Določiti/izpolniti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–   tri projekte, pri čemer mora vsak projekt spadati v ločeni tematski sklop (podnebne spremembe, ravnanje z odpadki, voda, energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska pestrost, zdravje in dobro počutje, okolica šole, ohranjanje našega sveta)
-ozaveščevalne in zbiralne akcije ter
– najmanj ene izbirne aktivnosti po vaši meri

Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta določite/označite, kako je povezan z učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak).
Rok za Ekoakcijskega načrta: 30. oktober 2022 (za fakultete 30. november 2022).
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maj 2023.
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maj 2023
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Plačati pristojbino

C) PRIPOROČILO! – Objavite dobro prakso v EKOSKLADOVNICI in z vašim primerom obogatite zbirko dobrih okoljskih praks z ekološkimi vsebinami. Navodila za pripravo in objavo dobre prakse so dostopna na povezavi.

V 2. in 3. koraku torej izberete vsaj tri (3) med spodaj navedenimi projekti in jih v 5. koraku povežite z učnim oziroma letnim delovnim načrtom.
Priporočamo, da izberete kakšen dodaten projekt, kar bo olajšalo izvajanje v primeru, da katerega od izbranih ne bi uspeli izvesti zaradi nepredvidenih dejavnikov.

KROŽNO GOSPODARSTVO in ZMANJŠEVANJE KOLIČIN ODPADKOV:

KROŽNOST JE NAŠA PRILOŽNOST! (osnove o krožnem gospodarstvu: kaj, zakaj, načela, učne ure, primeri iz prakse, krožnost v vsakdanu, dan okoljskega dolga, povezovanje različnih trajnostnih tem: podnebne spremembe, materiali, surovine, izdelki …)

NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET  (odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj; ločeno zbiranje odpadnih oblačil, izmenjava rabljenih oblačil, popravila, podarjanje …)

ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)

EKO-PAKET (ločeno zbiranje odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) kot koristne surovine za izdelavo novih izdelkov, oblikovanje modelov krožnega gospodarstva v lokalni skupnosti za KEMS (komunalni snovni krog), ustvarjanje iz odpadne KEMS)

PODNEBNE SPREMEMBE, BIOTSKA PESTROST IN OGLJIČNI ODTIS, ENERGIJA, TRAJNOSTNA MOBILNOST:

PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST (ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o podnebnih spremembah, opazovanje in raziskovanje narave)

MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)

MISIJA: ZELENI KORAKI (ozaveščanje o trajnostni mobilnosti, okolju in človeku prijazne oblike prometa, izbira prevoznih sredstev in potovalne navade, vplivi prevoznih sredstev za podnebne spremembe, priprava kampanj za trajnostno mobilnost, kreativni natečaj: likovni, fotografski in videoprispevki)
VODA- NAŠE BOGASTVO (naravna dobrina, ki ni neomejena)

HRANA in SAMOOSKRBA:

HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjševanje količin zavržene hrane v šoli in doma)

MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE (raziskovanje in ugotavljanje poti od kmetije do kozarca, kako pridobivamo slovensko mleko, kdo so slovenski pridelovalci mleka, pot mleka od kmetije do krožnika )

ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem in literarnim natečajem)

ALTERMED (predstavitev aktivnosti ustanove o pomenu zdravja, primerov dobrih praks, izmenjava idej ter pridobitev novih znanj za svoje delo)

EKOKVIZ:

EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE (Ekologija, onesnaževalci in varstvo okolja, Ogljični odtis, Zelena energija in zeleno okolje, E-recikliranje)
EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE (Ekologija, onesnaževalci in varstvo okolja, Ogljični odtis, Zelena energija in zeleno okolje, E-recikliranje)

MEDNARODNI PROJEKTI:

YRE – MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE  (novinarski  pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme, mednarodno sodelovanje – priprava prispevka s sovrstniki iz druge države, povezava z drugimi projekti – obveščanje in ozaveščanje o projektih med vrstniki, v šoli, za starše, v lokalni skupnosti)

LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH (okoljski, kulturni, družbeni in gospodarski vidiki gozda, povezovanje gozda z drugimi temami)

GLOBE (mednarodni znanstveno-izobraževalni program, ki je namenjen opazovanju, izvajanju meritev, proučevanju različnih ekosistemov in delov zemeljskega sistema)

Vsebine in projekti v programu Ekošola so namenjeni vključevanju, popestritvi in nadgradnji rednih učnih vsebin, krožkov in interesnih dejavnosti, pa tudi zunajšolskih aktivnosti. Z njim dajemo okvir za trajnostno delovanje vaše ustanove, pri čemer jih lahko vsaka ustanova prilagodi individualno in skladno z lastnimi smernicami. Spodbujajo raziskovanje, opazovanje, predstavljanje, povezovanje in uvajanje pozitivnih sprememb.

Teme in vsebine programa Ekošola so skladne s smernicami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International, ki deluje po metodologiji sedmih korakov. Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

SEDEM KORAKOV PROGRAMA EKOŠOLA:
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v študijske predmete)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v študijskem letu 2022/2023 je treba v Ekoportalu izpolniti vseh sedem korakov.

A) Izpolniti Ekoporal po posameznih korakih:

1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak), kot so: imena, kontakti, vloge (več: navodila za uporabnike)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak) – izbrati projekte in aktivnosti v Ekoportalu
3.  Določiti/izpolniti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–  tri projekte, pri čemer mora vsak projekt spadati v ločeni tematski sklop (podnebne spremembe, ravnanje z odpadki, voda, energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska pestrost, zdravje in dobro počutje, okolica šole, ohranjanje našega sveta)
– ozaveščevalne in zbiralne akcije ter
– najmanj ena izbirna aktivnost po vaši meri.

Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. november 2022
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 30. junij 2023
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 30. junij 2023
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Plačati pristojbino

C) PRIPOROČILO! – Objavite dobro prakso v EKOSKLADOVNICI in z vašim primerom obogatite zbirko dobrih okoljskih praks z ekološkimi vsebinami. Navodila za pripravo in objavo dobre prakse so dostopna na povezavi.

Seznam  projektov  za šolsko leto 2022/2023, med katerimi za Ekoakcijski načrt (3. korak) izberite vsaj tri, in jih povežite z učnim načrtom:

KROŽNO GOSPODARSTVO in ZMANJŠEVANJE KOLIČIN ODPADKOV:

KROŽNOST JE NAŠA PRILOŽNOST! (osnove o krožnem gospodarstvu: kaj, zakaj, načela, učne ure, primeri iz prakse, krožnost v vsakdanu, dan okoljskega dolga, povezovanje različnih trajnostnih tem: podnebne spremembe, materiali, surovine, izdelki …)

NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET  (odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj; ločeno zbiranje odpadnih oblačil, izmenjava rabljenih oblačil, popravila, podarjanje …)

ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)

 

PODNEBNE SPREMEMBE , BIOTSKA PESTROST IN OGLJIČNI ODTIS, ENERGIJA, TRAJNOSTNA MOBILNOST:

PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST (ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o podnebnih spremembah, opazovanje in raziskovanje narave)

MISIJA: ZELENI KORAKI (ozaveščanje o trajnostni mobilnosti, okolju in človeku prijazne oblike prometa, izbira prevoznih sredstev in potovalne navade, vplivi prevoznih sredstev za podnebne spremembe, priprava kampanj za trajnostno mobilnost, kreativni natečaj: likovni, fotografski in videoprispevki)

VODA- NAŠE BOGASTVO (naravna dobrina, ki ni neomejena)

HRANA in SAMOOSKRBA:

HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjševanje količin zavržene hrane v šoli in doma)

ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem in literarnim natečajem)

MEDNARODNI PROJEKTI:

YRE – MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE  (novinarski  pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme, mednarodno sodelovanje – priprava prispevka s sovrstniki iz druge države, povezava z drugimi projekti – obveščanje in ozaveščanje o projektih med vrstniki, v šoli, za starše, v lokalni skupnosti)

LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH (okoljski, kulturni, družbeni in gospodarski vidiki gozda, povezovanje gozda z drugimi temami)

X