GLOBE

GLOBE – GLOBALNO UČENJE IN OPAZOVANJE ZA DOBROBIT OKOLJA 
Kaj je GLOBE? Zakaj je program pomemben? Katere meritve se izvajajo znotraj programa? Kakšno povezavo ima z ameriško vesoljsko agencijo NASA?
Opis projekta:

GLOBE je mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki poteka pod okriljem ameriške agencije NASA.

VIZIJA programa: “Svetovna skupnost študentov, učiteljev, znanstvenikov in državljanov, ki sodelujejo za boljše razumevanje, ohranjanje in izboljšanje zemeljskega okolja na lokalni, regionalni in svetovni ravni.”

MISIJA programa: “Povečati ozaveščenost posameznikov po vsem svetu o globalnem okolju, prispevati k večjemu znanstvenemu razumevanju Zemlje in podpreti izboljšane dosežke učencev pri naravoslovju in matematiki.”

V Sloveniji program GLOBE po naročilu in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vodi Center šolskih in obšolskih dejavnosti (kot nacionalni koordinator za Slovenijo), v sodelovanju s programom Ekošola.

 • KDO in KJE? Po svetu v programu GLOBE sodeluje že 126 držav, v lanskem letu je bilo v programu aktivnih več kot 22.000 šol, več kot 30.000 učiteljev in več kot 560.000 učencev.
 • KAJ? Aktivnosti v programu GLOBE so vezane na pet tematskih sklopov: atmosfera, hidrosfera, biosfera, pedosfera in Zemlja kot sistem.

Program s pomočjo jasnih protokolov (preizkušenih s strani številnih učiteljev in znanstvenikov po svetu) na eni strani vodi učitelje in učence vseh starosti pri opazovanju okolja ter zapisovanju opažanj in meritev, na drugi strani pa omogoča znanstvenikom črpanje in uporabo podatkov iz obsežne svetovne baze, ki jo učenci in učitelji soustvarjajo. Posebno privlačnost programu daje tudi povezanost z vesoljsko tehnologijo, saj lahko številne meritve primerjamo s podatki, ki jih izmerijo sateliti, na GLOBE dogodkih pa redno sodelujejo tudi NASINI znanstveniki in drugi strokovnjaki.

Namenjen je predvsem učencem druge in tretje triade ter dijakom in študentom.

Cilji:
 • Izobraziti učitelje, da bodo postali GLOBE mentorji.
 • Spoznati področja delovanja programa GLOBE.
 • Seznaniti se s protokoli za izvajanje aktivnosti.
 • Spoznati spletno aplikacijo za vpisovanje podatkov.
 • Praktično preizkusiti protokole z učenci/dijaki.
AKTIVNOSTI:

a) Za učitelje:

– izobraževalne delavnice, kjer boste spoznali program in protokole, da boste postali GLOBE učitelji in se boste lahko kot šola in kot mentorji vpisali v GLOBE bazo podatkov;
– vodenje učencev/dijakov pri izvajanju meritev (med urami kemije, biologije, naravoslovja, pri izbirnih predmetih, kot interesna dejavnost, dan dejavnosti, aktivnosti za nadarjene …);
– mentoriranje učencev/dijakov v primeru predstavitve zanimive raziskave na letnem mednarodnem GLOBE srečanju (GLOBE Virtual Science).

b) za učence:

– izvajanje meritev (protokola), ki ga boste izbrali (merijo in zbirajo podatke, izvajajo laboratorijske analize);
– vnašanje podatkov meritev v GLOBE bazo;
– možnost sodelovanja na mednarodnem srečanju, kjer učenci/dijaki predstavljajo zanimive raziskave.

MERITVE IN ANALIZE, KI SE IZVAJAJO ZNOTRAJ POSEMEZNEGA PODROČJA:
1. Atmosfera

Preiskava atmosfere vključuje vidike vremena in podnebja, vključno s protokoli za merjenje temperature zraka in površine, preučevanje oblakov, padavin, merjenje relativne vlažnosti, zračnega tlaka, aerosole, vodno paro in ozon.

Z vzpostavitvijo lokalnih GLOBE vremenskih postaj udeleženci pomagajo zbirati dodatne vremenske podatke, da bi lažje razumeli več o mikroklimi, lokalnih učinkih, vremenu in podnebnih vzorcih o vsem svetu.

2. Hidrosfera

Področje hidrosfere se osredotoča na vodo in vodna telesa. Hidrološki protokoli vključujejo merjenje temperature vode, njeno prosojnost, pH vode, raztopljeni kisik, električno prevodnost, slanost, alkalnost, nitrate in beleženje o makronevretenčarjih, ki jih najdemo v vodi.

Znanstvene študije se v večini osredotočajo na večja vodna telesa. Zato so podatki, ki jih zbirajo GLOBE udeleženci na lokalnih potokih, močvirjih, ribnikih zelo pomembni in zagotavljajo podatke, ki jih sicer morda ne bi nikoli zbrali.

3. Biosfera

Pri raziskovanju zemeljskega pokrova GLOBE udeleženci razvrščajo vrsto pokrovnosti s pomočjo modificiriane UNESCOve modifikacije (MUC) in fotografirajo svoja območja, da na ta način pomagajo pri interpretaciji satelitskih posnetkov pokrovnosti tal in zagotavljajo natančnejše podatke o spremembi tal skozi čas. Protokoli vključujejo še merjenje količine biomase na posameznih travnikih, gozdovih in okolici.

4. Pedosfera

GLOBE udeleženci zbirajo podatke o temperaturi in vlažnosti tal ter o značilnostih, kot so: struktura, barva, nasipna gostota, gostota delcev, velikost delcev, pH tal. Obstaja tudi protokol, pri katerem merimo prepustnost tal za vodo.

Podatki, ki jih GLOBE udeleženci zbirajo o razmerah v tleh, se navezujejo na rastno dobo rastlin (fenologijo), na to, kaj raste na kopnem (pokrovnost tal), na temperaturo zraka, količino padavin in zračno vlažnost. Zaradi tega je to področje zelo pomembno za vsa druga preiskovalna GLOBE področja.

Prednosti programa GLOBE:
 • Povezovanje v mreže (učenci, učitelji, znanstveniki)
 • Proučevanje in razumevanje lokalno-globalno (pomembno za šolstvo, okolje, kmetijstvo, prehrano …)
 • Interdisciplinarnost in povezovanje podatkov in znanja.
 • Spodbujanje raziskovanja, s tem pa razumevanja in iskanja izboljšav.
 • Dostop do podatkov za vključene ustanove po državah.
 • Omogoča izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji in mednarodno.
IZZIV:

Iščemo najbolje izvedeno raziskovalno nalogo: Izberite si področje in protokole, ki jih boste raziskovali, zastavite si raziskovalne hipoteze in raziskovalna vprašanja, izvajajte meritve ter pripravite zaključke, s katerimi boste potrdili ali ovrgli vaše hipoteze.

Raziskovalno nalogo pošljite najkasneje do 20. maja 2023 na info@ekosola.si (s pripisom GLOBE raziskovalna naloga).

Šola, ki bo imela v šolskem letu 2022/2023 v GLOBE bazo podatkov vpisanih največ meritev, bo postala  GLOBE ambasador v Sloveniji.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023:
oktober 2022 Zoom srečanje učiteljev mentorjev: predstavitev programa in aktivnosti za šolsko leto 2022/2023
jeseni in spomladi Usposabljanje za učitelje na izbranih področjih in protokolih (v živo)
spomladi Obisk hrvaške GLOBE šole – ogled in sodelovanju pri izvajanju GLOBE protokolov z učenci
konec maja 2023/začetek junija 2023 Predstavitve raziskovalnih nalog (predstavljajo učenci/dijaki) + GLOBE igre
WEBINAR
Vabimo vas na webinar GLOBE Elementary aktivnosti, ki so v sklopu mednarodnega programa GLOBE namenjene izvajanju v vrtcih in nižjih razredih osnovne šole.
Vzgojitelji/učitelji boste spoznali kako povezati in nadgraditi učne vsebine s praktičnimi znanstveno-eksperimentalnimi aktivnostmi (kaj se dogaja v ozračju, ali veš, da imajo oblaki imena, kaj se dogaja z našim podnebjem, različne vrste prsti …).
Spoznali boste začetni GLOBE program za najmlajše in kako se medgeneracijsko povezati s starejšimi učenci ali dijaki ter prejeli praktične nasvete, kako začeti z izvajanjem aktivnosti.
👉KDAJ: 24. februarja 2023, od 18.00 do 20.00
👉PRIJAVA (do 23. februarja): http://bitly.ws/zWBD
Spomladanska fenološka kampanja: Spring tree 2023
Začenja se spomladanska fenološka kampanja, v sklopu katere boste lahko z učenci/dijaki izvajali aktivnosti, vezane na Green-up protokol, aktivnosti, ki so povezane z ogljičnim odtisom, merili višino dreves in spoznavali vpliv dreves na mikroklimo v svoji okolici.
REGISTRACIJA za sodelovanje v kampanji (do 20. februarja): http://bitly.ws/zWu8
PRIJAVA na predstavitveni webinar, ki bo 15. februarja ob 15. uri: http://bitly.ws/zWut
Več o kampanji si lahko preberete na: https://www.globe.gov/…/european…/overview/2023-spring

GLOBE REGIJSKO SREČANJE ZA UČITELJE/TRENERJE/ZNANSTVENIKE:

Vabimo vas, da se udeležite GLOBE srečanja, ki bo potekalo od 19. do 21. oktobra 2022 v Omišu.

Prijave so možne do 15. septembra (ob morebitni prijavi vas naprošamo, da nas o tem obvestite, saj obstaja možnost skupnega prevoza in delnega plačila kotizacij po posameznih dnevih).

Več o srečanju v Omišu: PROGRAM     Namestitev in kotizacije

X