GLOBE

GLOBE – GLOBALNO UČENJE IN OPAZOVANJE ZA DOBROBIT OKOLJA 
Kaj je GLOBE? Zakaj je program pomemben? Katere meritve se izvajajo znotraj programa? Kakšno povezavo ima z ameriško vesoljsko agencijo NASA?
Opis projekta:

GLOBE je mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki poteka pod okriljem ameriške agencije NASA.

VIZIJA programa: “Svetovna skupnost študentov, učiteljev, znanstvenikov in državljanov, ki sodelujejo za boljše razumevanje, ohranjanje in izboljšanje zemeljskega okolja na lokalni, regionalni in svetovni ravni.”

MISIJA programa: “Povečati ozaveščenost posameznikov po vsem svetu o globalnem okolju, prispevati k večjemu znanstvenemu razumevanju Zemlje in podpreti izboljšane dosežke učencev pri naravoslovju in matematiki.”

V Sloveniji program GLOBE po naročilu in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vodi Center šolskih in obšolskih dejavnosti (kot nacionalni koordinator za Slovenijo), v sodelovanju s programom Ekošola.

 • KDO in KJE? Po svetu v programu GLOBE sodeluje že 127 držav, v lanskem letu je bilo v programu aktivnih več kot 48.000 šol, več kot 800.000 učencev.
 • KAJ? Aktivnosti v programu GLOBE so vezane na pet tematskih sklopov: atmosfera, hidrosfera, biosfera, pedosfera in Zemlja kot sistem.

Program s pomočjo jasnih protokolov (preizkušenih s strani številnih učiteljev in znanstvenikov po svetu) na eni strani vodi učitelje in učence vseh starosti pri opazovanju okolja ter zapisovanju opažanj in meritev, na drugi strani pa omogoča znanstvenikom črpanje in uporabo podatkov iz obsežne svetovne baze, ki jo učenci in učitelji soustvarjajo. Posebno privlačnost programu daje tudi povezanost z vesoljsko tehnologijo, saj lahko številne meritve primerjamo s podatki, ki jih izmerijo sateliti, na GLOBE dogodkih pa redno sodelujejo tudi NASINI znanstveniki in drugi strokovnjaki.

Namenjen je predvsem učencem druge in tretje triade ter dijakom in študentom, prilagojene aktivnosti pa se lahko izvajajo tudi z otroki v vrtcih in v prvi triadi (Elementary GLOBE).

Cilji:
 • Izobraziti učitelje, da bodo postali GLOBE mentorji.
 • Spoznati področja delovanja programa GLOBE.
 • Seznaniti se s protokoli za izvajanje aktivnosti.
 • Spoznati spletno aplikacijo za vpisovanje podatkov.
 • Praktično preizkusiti protokole z učenci/dijaki.
 • Izvajati meritve za posamezne protokole.
 • Vpisovanje podatkov v GLOBE bazo podatkov.
 • Priprava raziskovalne naloge.
AKTIVNOSTI:

a) Za učitelje:

– izobraževalne delavnice, kjer boste spoznali program in protokole, da boste postali GLOBE učitelji in se boste lahko kot šola in kot mentorji vpisali v GLOBE bazo podatkov;

– vodenje učencev/dijakov pri izvajanju meritev (med urami kemije, biologije, naravoslovja, pri izbirnih predmetih, kot interesna dejavnost, dan dejavnosti, aktivnosti za nadarjene …);

– mentoriranje učencev/dijakov v primeru predstavitve zanimive raziskave na letnem mednarodnem GLOBE srečanju (GLOBE Virtual Science);

– možnost vključevanja v mednarodne GLOBE kampanje (Green-up, Green-down, Water bodies challenge …);

– možnost sodelovanja na mednarodnih srečanjih (regijsko srečanje, GLOBE igre);

– možnost predstavitve primerov dobrih praks na nacionalni in mednarodni konferenci.

b) za učence:

– izvajanje meritev (protokola), ki ga boste izbrali (merijo in zbirajo podatke, izvajajo laboratorijske analize);

– vnašanje podatkov meritev v GLOBE bazo;

– priprava raziskovalne naloge za IVSS;

– izmenjava primerov dobrih praks (predstavitve na srečanjih);

– možnost sodelovanja na mednarodnem srečanju, kjer učenci/dijaki predstavljajo zanimive raziskave.

Prednosti programa GLOBE:
 • Povezovanje v mreže (učenci, učitelji, znanstveniki).
 • Proučevanje in razumevanje lokalno-globalno (pomembno za šolstvo, okolje, kmetijstvo, prehrano …).
 • Interdisciplinarnost in povezovanje podatkov in znanja.
 • Spodbujanje raziskovanja, s tem pa razumevanja in iskanja izboljšav.
 • Praktično naravnane aktivnosti, ki dopolnjujejo teorijo.
 • Dostop do podatkov za vključene ustanove po državah.
 • Omogoča izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji in mednarodno.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024:
september 2023
Praktična delavnica (usposabljanje) za vzgojitelje in učitelje od 1. do 5. razreda (v sklopu Elementary GLOBE)
november 2023
Uvodno srečanje vzgojiteljev, učiteljev, ki so izbrali program GLOBE v Ekoportalu (predstavitev programa, načrtovane aktivnosti, primeri dobrih praks preteklega leta)
april/maj 2024
Usposabljanje za učitelje na izbranih področjih in protokolih
maj 2024
Nacionalna konferenca za vzgojitelje in učitelje, ki izvajajo program GLOBE (predstavitve primerov dobrih praks)
konec maja/začetek junija 2024
GLOBE igre za učence in dijake + predstavitve raziskovalnih nalog v sklopu Erasmus + projekta Merim lokalno, vplivam globalno (in ostalih)
NAGRADNI NATEČAJ:

Iščemo najboljšo raziskovalno nalogo – predstavljeno na GLOBE igrah, za kategoriji:

 • učenci tretje triade
 • dijaki

GLOBE IGRE: sestavljene iz dveh sekcij:

i) Predstavitve raziskovalnih nalog

ii) GLOBE tek

 • Raziskovalno nalogo predstavlja skupina 3 učencev/dijakov (v slovenščini, ob ppt prezentaciji – cilji, raziskovalna vprašanja, hipoteze, meritve, fotografije, zaključki)
 • Na GLOBE teku sodelujejo skupine po 3 učenci/dijaki (pripravljene bodo GLOBE postaje, kjer bodo morale skupine opraviti določene GLOBE meritve ali odgovarjati na vprašanja, povezana s programom GLOBE).

Prijave na GLOBE igre: Na GLOBE igre se lahko prijavite najkasneje do 20. decembra 2023. Izpolnjeni obrazec in ga pošljite na info@ekosola.si . Prijavite se lahko na predstavitev raziskovalne naloge in/ali na GLOBE tek.

Raziskovalne naloge je potrebno oddati najkasneje do 15. maja 2024 na info@ekosola.si, s pripisom »GLOBE raziskovalna naloga«.

*GLOBE igre so namenjene učencem od 6. razreda dalje in dijakom.

GLOBE igre bodo potekale 25. maja 2024.

!!!!! POSTANITE GLOBE ŠOLA IN PREJMITE CERTIFIKAT MEDNARODNEGA PROGRAMA:
Da šola ob koncu leta prejme GLOBE certifikat, mora izvesti naslednje korake:

1. Ustanoviti GLOBE skupino na šoli (kateri učitelji in učenci bodo sodelovali)

2. Pripraviti akcijski načrt (izbrati program GLOBE kot enega od projektov v Ekoportalu in načrtovati aktivnosti ter zapisati cilje)

3. Sodelovati vsaj v eni mednarodni kampanji (Green-down, Green-up, Water bodies challenge …)

4. V GLOBE bazo podatkov vpisati vsaj 30 meritev (poleg izbrane kampanje).

5. Poskrbeti za vsaj eno javno objavo izvajanja GLOBE aktivnosti (spletna stran šole, družbena omrežja, lokalni časopis).

6. Oddati poročilo (ga priložiti v Ekoportal v 4. koraku) do 30. maja 2024 in poslati na ekosola.globe@gmail.com

DODATNE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA:
KAMPANJE
jeseni Green-down Opazovanje rjavenja in odpadanja listov
spomladi Green-up Opazovanje ozelenitve in merjenje dolžine listov v času rasti
Water bodies challenge Opazovanje vodnih teles
RAZISKOVALNA NALOGA
IVSS Ko izvajate meritve z učenci/dijaki, je zelo dobrodošlo, da si na začetku zastavite raziskovalna vprašanja in hipoteze in na koncu pripravite seminarsko/raziskovalno nalogo.
Svojo raziskovalno nalogo lahko prijavite tudi na International Virtual Science Symposium (IVSS), ki ga program GLOBE organizira vsako leto. IVSS je ena od možnosti, kjer lahko učenci/dijaki/študenti predstavijo svoje delo in raziskovalna področje ostalim, hkrati pa se učijo preko predstavljenih praks drugih udeležencev.
Raziskovalno nalogo je potrebno oddati v angleškem jeziku.
Vsako leto so raziskovalne naloge za IVSS posvečene izbrani temi. Za leto 2023/2024 je tema: Raziskovanje podnebja – Razumevanje Zemlje kot sistema. Naloge se oddaja v mesecu marcu. Predstavitveni IVSS webinar: POSNETEK (https://www.youtube.com/watch?v=L-oMiRnUxQk)
X