Program dela 2020/2021

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2020/2021 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje  deset  tematskih sklopov: odpadki, energija, voda, podnebne spremembe, trajnostna mobilnost, hrana, zdrav življenjski slog, okolica ustanove/šolski vrt, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo  pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2020/2021 je treba izvesti naslednje aktivnosti

A) Izpolniti Ekoportal po posameznih korakih:

1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  OBVEZNO vključevati:
a)  eno področje iz Zgodnjega naravoslovja
b)  aktivnosti v treh obveznih tematskih sklopih
c)  sodelovali v enem projektu
–  primer dobre prakse
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober 2020
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maj 2021
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maj 2021
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Plačati pristojbino

a) ZGODNJE NARAVOSLOVJE (izbrati eno temo):

PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE V INTERAKCIJI

Temeljni cilj projektne teme je, da dosežemo naslednje cilje:
– pristna, kakovostna, sledljiva in je del nas, našega okolja,
– zdrava hrana je tista hrana, ki je zaužita v pravi količini in na pravi
način,
– z gibalno dejavnostjo do dobrega počutja, gibalnega razvoja in odnosa s
svetom okrog nas.

SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica

Pri tematski aktivnosti je poudarek na pomenu vzgoje zdravih rastlin, ki se lahko same ubranijo škodljivcev in bolezni. Otrokom omogočiti situacije elementarnih aktivnosti vrtnarjenja s poudarkom na navdihu.

MOJ DOM  so vaši vrtovi, njive, travniki …. spoznajte me pobližje! DEŽEVNIK OD BLIZU
Otroka usmerjamo s skrbno načrtovnimi etapnimi cilji in to s poudarkom na aktivnem dejavnem vključevanju otroka v dejavnost. Etapni cilji so:
– spoznavanje okolja deževnika
– z natančnim opazovanjem deževnika ugotoviti njegove zunanje prepoznavne značilnosti
– spoznati vlogo in pomen deževnika pri mešanju in prezračevanju prsti
– razvijanje občutkov in spošljivega odnosa do živih organizmov in okolja
– pridobivanje temeljnih izkustev in znanj o naravi

b) Izvesti aktivnost v okviru treh obveznih tematkskih sklopov: 

VODA – ENERGIJA – ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO

Vrtec s programom opredeli aktivnosti in oblike varčevanja z vodo in zdravega življenjskega sloga z vodo. Podrobnejšo temo in način izvedbe določi vrtec sam.
Ozaveščanje o učinkoviti rabi energije, varčevanje z energijo, aktivnosti določi vrtec sam.
Ločevanje odpadkov (uvajanje in izvajanje), odlaganje odpadkov na ekološke otoke, koristna uporaba odpadkov, recikliranje in izdelava novih, recikliranih izdelkov iz odpadnih materialov.

 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

Tematski sklop temelji na zgodnjem pričetku spoznavanja temeljnih pogojev za ohranjanje biotske raznovrstnosti, torej odnosov človeka do narave. Raziskovalno-opazovalne dejavnosti so opredeljene v priročniku in navodilih za raziskovalce biotske raznovrstnosti za izvedbo projekta – VRTCI.

ŽIVESTI S PODNEBNIMI  SPREMEMBAMI IN SPREMINJATI SEBE

Gre za problemski pristop načina seznanjanja z življenjskimi problemi, ki se pričnejo že v predšolskem obdobju. V pomoč pri izvedbi aktivnosti je pripravljen priročnik na temo “ŽIVETI S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI IN SPREMINJATI SEBE”, ki je v jedrnati obliki povezuje vzgojitelje, učitelje, starše s skupnim ciljem doseganja vzgojnih vrednot, da skozi izkustveno učenje dosežemo postavljanje temeljnih odnosov do okolja.
c) Sodelovati v enem od projektov:

TRAJNOSTNA MOBILNOST – natečaj kreativnega  ustvarjanje na temo čim bolj okolju prijaznih prevoznih sredstev
ALTERMED 2021 – tema »Prehrana, gibanje in zdravje v interakciji«

EKOPAKET – ločevanje kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS), natečaj kreativnega ustvarjanja iz KEMS

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE – branje o ekološko-vzgojnih vsebinah

LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE – na razpisane teme: voda, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo – recikliranje

HRANA NI ZA TJAVENDAN – zmanjševanje količin zavržene hrane; Dnevnik zavržene hrane; nagradni natečaj Reciklirana kuharija

d) Sodelovati z enim obveznim  prispevkom, primer dobre prakse ali predstavitev, možnosti:

 • predstavitev primera dobre prakse na Konferenci koordinatorjev v Laškem 2020 (predstavitev na stojnici ( izdelki, plakat))

ali

 • predstavitev primera dobre prakse na mednarodni konferenci v Radencih maja 2021 na tematskem sklopu »PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE V INTERAKCIJI« (predstavitev na stojnici ali PPT in prispevek sladno z navodili)

ali

 • objava prispevka o uspešno izvedenem projektu in rezultatih v tematskem sklopu Zgodnje naravoslovje in tematskih skupinah pod rubriko b) Zborniku v skladu z razpisnimi pogoji za objavo prispevka.

SPLOŠNO NAVODILO:
Aktivnosti naj temeljijo na spoznavanju okolja, raziskovalni dejavnosti ter razvijanju ustvarjalnih sposobnosti skozi naslednje vidike:

 • specialno didaktični vidik: cilji, artikulacija izbrane naravoslovne teme, strategija poteka dela in metode;
 • pedagoško – psihološki vidik: spoštovanje razvojne in starostne stopnje;
 • naravoslovni vidiki: odkrivanje, doživljanje in spoznavanje okolja.

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2020/2021 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje  deset  tematskih sklopov: odpadki, energija, voda, podnebne spremembe, trajnostna mobilnost, hrana, zdrav življenjski slog, okolica ustanove/šolski vrt, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2020/2021 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

A) Izpolniti Ekoporal po posameznih korakih:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  Določiti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–  vsaj tri projekte s seznama projektov 2020/2021
–  aktivnosti po individualni izbiri ustanove
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober (za fakultete: 30. november).
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maja 2021
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maja 2021
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici)

C) Plačati pristojbino

Izmed navedenih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:

 1. EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 (izobraževanje o podnebnih spremembah in vplivih  naših dejavnosti na izpuste toplogrednih plinov, izobraževanje za merjenje odtisa CO2, načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje odtisa CO2)
 2. E-SPACE – KROŽNO GOSPODARSTVO (raziskovanje in izobraževanje o krožnem gospodarstvu kot eni glavnih usmeritev za trajnostno prihodnost, proučevanju krožnega gospodarstva na konkretnih primerih materialov v našem življenju, še posebej papirju, pa tudi plastiki, hrani, tekstilu)
 3. ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE ((ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)
 4. PODNEBNE SPREMEMBE (prepoznati človekov vpliv na podnebne spremembe na vseh področjih delovanja, razumeti povezanost podnebnih sprememb z drugimi temami, kot so energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska raznovrstnost, odpadki, voda in drugi)
 5. EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE (krožno gospodarstvo 6.r.; hrana 7.r.; energija 8.r.)
 6. MLADI POROČEVALCI  (novinarski  pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme)
 7. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 8. MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto- in videonatečaj o trajnostni mobilnosti, zelenem prometu in okolju prijaznem potovanju)
 9. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino zavržene hrane)
 10. ALTERMED (Celjski sejem, marec 2021, teme: lokalno pridelana hrana, gibanje in zdravje)
 11. RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (opazovanje in raziskovanje narave, talni živžav, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje nahajališč in invazivne rastline)
 12. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem na temo gozd, živali in rastline v gozdu, kaj delamo v gozdu in podobno)
 13. LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na razpisane teme: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostna mobilnost)
 14. ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)
 15. ZNANJE O GOZDOVIH (gozd in podnebne spremembe)
 16. MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2020/2021 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2020/2021 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

A) Izpolniti Ekoporal po posameznih korakih:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  Določiti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–  vsaj tri projekte s seznama projektov 2020/2021
–  aktivnosti po individualni izbiri ustanove
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober (za fakultete: 30. november).
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maja 2021
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maja 2021
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici)

C) Plačati pristojbino

Izmed navedenih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:

 1. EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 (izobraževanje o podnebnih spremembah in vplivih  naših dejavnosti na izpuste toplogrednih plinov, izobraževanje za merjenje odtisa CO2, načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje odtisa CO2)
 2. E-SPACE – KROŽNO GOSPODARSTVO (raziskovanje in izobraževanje o krožnem gospodarstvu kot eni glavnih usmeritev za trajnostno prihodnost, proučevanju krožnega gospodarstva na konkretnih primerih materialov v našem življenju, še posebej papirju, pa tudi plastiki, hrani, tekstilu)
 3. ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)
 4. PODNEBNE SPREMEMBE (prepoznati človekov vpliv na podnebne spremembe na vseh področjih delovanja. Razumeti povezanost podnebnih sprememb z drugimi temami – kot so energija, trajnostna mobilnost, hran, biotska raznovrstnost, odpadki, voda…)
 5. EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE (krožno gospodarstvo 6.r.; hrana 7.r.; energija 8.r.)
 6. MLADI POROČEVALCI  (novinarski  pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme)
 7. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 8. MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto- in videonatečaj o trajnostni mobilnosti, zelenem prometu in okolju prijaznem potovanju)
 9. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino zavržene hrane)
 10. ALTERMED (Celjski sejem, marec 2021, teme: lokalna pridelana hrana, gibanje in zdravje)
 11. RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (opazovanje in raziskovanje narave, talni živžav, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje nahajališč in invazivne rastline)
 12. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem na temo gozd, živali in rastline v gozdu, kaj delamo v gozdu in podobno)
 13. LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na razpisane teme: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostna mobilnost)
 14. ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)
 15. ZNANJE O GOZDOVIH (gozd in podnebne spremembe)
 16. MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2020/2021 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno) Šifrant
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2020/2021 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

A) Izpolniti Ekoporal po posameznih korakih:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  Določiti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–  vsaj tri projekte s seznama projektov 2020/2021
–  aktivnosti po individualni izbiri ustanove
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober (za fakultete: 30. november).
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maja 2021
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maja 2021
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici)

C) Plačati pristojbino

Izmed navedenih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:

 1. EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 (izobraževanje o podnebnih spremembah in vplivih  naših dejavnosti na izpuste toplogrednih plinov, izobraževanje za merjenje odtisa CO2, načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje odtisa CO2)
 2. E-SPACE – KROŽNO GOSPODARSTVO (raziskovanje in izobraževanje o krožnem gospodarstvu kot eni glavnih usmeritev za trajnostno prihodnost, proučevanju krožnega gospodarstva na konkretnih primerih materialov v našem življenju, še posebej papirju, pa tudi plastiki, hrani, tekstilu)
 3. ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)
 4. PODNEBNE SPREMEMBE (prepoznati človekov vpliv na podnebne spremembe na vseh področjih delovanja. Razumeti povezanost podnebnih sprememb z drugimi temami – kot so energija, trajnostna mobilnost, hran, biotska raznovrstnost, odpadki, voda…)
 5. EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE (energija/ogljični odtis)
 6. MLADI POROČEVALCI  (novinarski  pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme)
 7. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 8. MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto- in videonatečaj o trajnostni mobilnosti, zelenem prometu in okolju prijaznem potovanju)
 9. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino zavržene hrane)
 10. ALTERMED (Celjski sejem, marec 2021, teme: lokalno pridelana hrana, gibanje in zdravje)
 11. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem na temo gozd, živali in rastline v gozdu, kaj delamo v gozdu in podobno)
 12. LIKOVNI NATEČAJ (likovno ustvarjanje na razpisane teme: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostna mobilnost)
 13. ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)
 14. ZNANJE O GOZDOVIH (gozd in podnebne spremembe)
 15. MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2020/2021 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

 

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

Seznam aktivnosti
1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset področjih: podnebne spremembe, odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica ustanove /vrtca/šole/fakultete/, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za posamezno šolsko leto)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE – poročilo (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
7. EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2020/2021 je treba izvesti naslednje aktivnosti:

A) Izpolniti Ekoporal po posameznih korakih:
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak)
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak)
3.  Določiti Ekoakcijski načrt (3. korak), ki mora OBVEZNO vključevati:
–  vsaj tri projekte s seznama projektov 2020/2021
–  aktivnosti po individualni izbiri ustanove
Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekokacijskega načrta razmislite/določite, kako je povezan z
učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ali zunaj ustanove (6. korak)
Rok za Ekoakcijski načrt: 30. november 2020
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maja 2021
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maja 2021
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak)

B) Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici)

C) Plačati pristojbino

Izmed navedenih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:

 1. EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 (izobraževanje o podnebnih spremembah in vplivih  naših dejavnosti na izpuste toplogrednih plinov, izobraževanje za merjenje odtisa CO2, načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje odtisa CO2)
 2. E-SPACE – KROŽNO GOSPODARSTVO (raziskovanje in izobraževanje o krožnem gospodarstvu kot eni glavnih usmeritev za trajnostno prihodnost, proučevanju krožnega gospodarstva na konkretnih primerih materialov v našem življenju, še posebej papirju, pa tudi plastiki, hrani, tekstilu)
 3. ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki različnih vrst odpadne embalaže in surovin)
 4. PODNEBNE SPREMEMBE (prepoznati človekov vpliv na podnebne spremembe na vseh področjih delovanja. Razumeti povezanost podnebnih sprememb z drugimi temami – kot so energija, trajnostna mobilnost, hran, biotska raznovrstnost, odpadki, voda…)
 5. MLADI POROČEVALCI  (novinarski  pisni, fotografski in videoprispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme)
 6. EKO-PAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS, recikliranje KEMS)
 7. MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni, foto- in videonatečaj o trajnostni mobilnosti, zelenem prometu in okolju prijaznem potovanju)
 8. HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino zavržene hrane)
 9. ALTERMED (Celjski sejem, marec 2021, teme: lokalno pridelana hrana, gibanje in zdravje)
 10. ZNANJE O GOZDOVIH (gozd in podnebne spremembe)
X