Ekokviz za srednje šole

OPIS PROJEKTA:

S projektom Ekokviz za srednje šole želimo dijakom, njihovim profesorjem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:
  • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi dijaki pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.
  • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo dijake o pomenu ohranjanja narave.
  • Dijake spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.
AKTIVNOSTI:
  • TEMA za šolsko leto 2020/2021: ENERGIJA in OGLJIČNI ODTIS
  • Tekmovanje bo potekalo na ŠOLSKEM in DRŽAVNEM nivoju, in sicer v treh kategorijah:
  • dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI)
  • dijaki srednjega strokovnega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI)
  • dijaki strokovnih in splošnih gimnazij.

 

Preizkusite svoje znanje:

2109

2020 EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE - PREVERJANJE ZNANJA

Spoštovani mentorji in dijaki!

Za preverjanje znanja smo vam pripravili vprašanja v spletni aplikaciji.

Vsako reševanje kviza vsebuje nabor vprašanj. Na vsako vprašanje lahko v enem poskusu kviza odgovarjate samo enkrat. Nad vprašanjem vam je na voljo tudi slika, ki služi kot namig. Na vprašanje odgovorite tako, da izberete pravilen odgovor. Računalnik vam bo takoj posredoval podatke o pravilnosti odgovora. Naslednje vprašanje se pojavi avtomatsko.

Po koncu reševanja kviza, računalnik pokaže statistiko uspešnosti. Če s svojim rezultatom niste zadovoljni, lahko ponovno odgovarjate na vprašanja.

Na ta način vas želimo spodbuditi k temu, da ustrezne odgovore najdete v gradivu, ki je na spletu, oziroma pobrskate po spletnih virih.

Veliko uspeha pri reševanju!
Ekipa Ekošole

1 / 30

Katero od naštetih biogoriv ima trenutno največji potencial za razvoj in uporabo v pogonskih motorjih?

2 / 30

S katerim izrazom označujemo hrano, ki smo jo napačno skladiščili in je zato neuporabna za prodajo in uživanje?

3 / 30

Kakšen je namen spletne aplikacije »Atlas trajnostne energije«?

4 / 30

Na količini katere od naštetih sestavin pri proizvodnji bombažnih oblačil je največji prihranek, če se odločimo za ponovno uporabo oblačil?

5 / 30

Katera od naštetih rastlin je bogata s sladkorjem?

6 / 30

Katera vrsta prometa najbolj onesnažuje okolje?

7 / 30

Izberite surovino iz prve generacije biogoriv.

8 / 30

Kolikšen odsotek predstavljajo izgube pri uporabi SPTE?

9 / 30

Kolikšen delež komunalnih odpadkov predstavlja zavržen papir?

10 / 30

Kolikokrat več emisij topolgrednih plinov CO2 proizvede gospodarstvo v primerjavi z gospodinjstvom?

11 / 30

V koliko različnih agregatnih stanjih poznamo biogoriva?

12 / 30

Kaj je eden od temeljev krožnega gospodarstva?

13 / 30

Izberite kovino, ki predstavlja enega od glavnih materialov za telefone Fairphone.

14 / 30

Kateri od naštetih virov energije proizvede največjo količino CO2?

15 / 30

Po kateri živali so se zgledovali Japonski graditelji hitrih vlakov šinkasen?

16 / 30

Kaj označuje mednarodna oznaka FSC?

17 / 30

Katero izmed pogonskih goriv se najpogosteje uporablja v avtomobilih?

18 / 30

Kaj označuje izraz »biomimetika«?

19 / 30

Koliko generacij biogoriv poznamo glede na izboljšave postopkov pridobivanja biogoriv?

20 / 30

V katerih merskih enotah merimo količino zavržene hrane?

21 / 30

V katerem stoletju so se pojavili prvi električni avtomobili?

22 / 30

Na kakšen način se biološki materiali (odpadki) vrnejo v biosfero?

23 / 30

Kako imenujemo spletno orodje za pregledovanje obnovljivih virov energije v Sloveniji?

24 / 30

Izberite pozitivni vpliv podjetja Buddha bikes na gospodarstvo.

25 / 30

Kaj označuje kratica KEMS?

26 / 30

Katerega od plinov, ki povzroča kisli dež, je v ozračju bistveno manj zaradi uporabe biogoriv v primerjavi z uporabo nafte?

27 / 30

Katera od naštetih surovin predstavlja največji odsotek surovine KEMS?

28 / 30

Kako s slovenskim izrazom poimenujemo »carbon footprint«?

29 / 30

Iz katerega od naštetih materialov, ki nastane pri predelavi KEMS so med drugim izdelani privezni koli v Benetkah?

30 / 30

Kolikšen delež svetovnih e-odpadkov recikliramo?

Dosežena uspešnost

0%

AKTIVNOST
TERMIN AKTIVNOSTI
OPOMBA
Gradivo za tekmovanje 12. 10. 2020 Po elektronski pošti, spletna stran
Šolsko tekmovanje 11. 12. 2020 Šifre prejmejo vodje tekmovanja do 5. 12. 2020 po elektronski pošti
Državno tekmovanje
2. 2. 2021 Preko spleta
X