Voda – naše bogastvo

OPIS PROJEKTA:

Voda je naravna dobrina in je nujen pogoj za življenje na Zemlji. Voda v naravi nenehno kroži. Z izhlapevanjem prehaja v ozračje in se s padavinami vrača nazaj na zemeljsko površje, kjer se del vode porabi za življenjske združbe (zelena voda), del odteče v reke in v podzemlje (modra voda), del vode pa izhlapi.

Na našem planetu je sladke vode le še nekaj manj kot 3 odstotke, dostopne pa še precej manj (le 1,2 odstotka). V zadnjih 100 letih se je poraba (pitne ali sladke) vode povečala za šestkrat. Že danes je mnogo dežel na svetu, kjer je pomanjkanje vode, še posebej čiste pitne, veliko. Naraščanje števila prebivalstva in grožnja klimatskih sprememb lahko ob dosedanjem načinu uporabe vode pripelje do velike svetovne krize z vodo. Poleg tega naraščajo emisije nevarnih snovi v vodi in s tem vplivajo na slabšanje njene kakovosti ter primernosti razpoložljivih vodnih virov za uporabo. Po podatkih iz leta 2020 kar 6 odstotkov svetovne populacije še vedno nima dostopa do čiste, pitne vode.

Slovenija je bogata z vodami, čeprav niso enakomerno prostorsko razporejene. Vodne površine v Sloveniji pokrivajo okoli 272 km2, v geoloških enotah, ki lahko prevajajo in akumulirajo podzemno vodo, pa je okoli 50 m3/s dinamičnih zalog.

Podobno kot v večini evropskih držav, si tudi v Sloveniji v skladu z Okvirno direktivo o vodah prizadevajo, da zaščitijo in izboljšajo kakovost vode. Prednostna naloga je odpravljanje škodljivih vplivov na vode, zagotavljanje vode primerne kakovosti za človeka in naravne ekosisteme ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Projekt Voda – naše bogastvo je namenjen vrtcem, osnovnim in srednjim šolam ter fakultetam, ki lahko skozi različne aktivnosti raziskujejo vodna telesa v svoji okolici.

CILJI:

Otroci, učenci, dijaki, študenti:

  • cenijo vodo kot življenjsko vrednoto,
  • poznajo vire pitne vode,
  • poznajo kroženje vode v naravi,
  • spoznajo najpogostejša onesnažila voda in posledice onesnaževanja z njimi,
  • se seznanijo s porabo vode doma/v vrtcu/šoli,
  • načrtujejo ukrepe, s katerimi lahko varčujejo s porabo pitne vode (doma in v vrtcu/šoli),
  • se seznanijo z delovanjem čistilne naprave,
  • se seznanijo s problematiko pomanjkanja pitne vode na Zemlji …
AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Skozi šolsko leto izberite aktivnosti, s katerimi boste otrokom/učencem/dijakom približali pomen vode in problematiko pomanjkanja pitne vode, raziščite vodna telesa v vaši bližini (raziskujte biotsko pestrost v njeni bližini), izvedite v vrtcu/na šoli ozaveščevalno akcijo, s katero boste izpostavili pomen varčevanja s pitno vodo, očistite brežino bližnjega potoka …

Pripravili smo nabor aktivnosti, ki so vam lahko v pomoč:

Izdelajte označbe za varčno rabo vode v vrtcu/šoli (za igralnice/učilnice, jedilnice, stranišča, zbornico …).

Pogovorite se, kje vse uporabljamo vodo v vrtcu/šoli in doma; pri katerih opravilih jo porabimo največ in na katere načine lahko varčujemo z vodo. Če imate možnost, spremljajte porabo vode.

Izvedite anketo o porabi vode in varčevanju z njo.

Otroci/učenci naj spoznajo vodni krog (kroženje vode v naravi) – skupaj ga predstavite ga na domiseln način.

Raziščite, ali vse pipe v ustanovi dobro tesnijo in opozorite hišnika na morebitne težave – sestavite skupino VODNIH DETEKTIVOV (kot pomoč lahko uporabite Dnevnik – Vodni detektivi).

Otroci naj spoznajo, na katere načine pride voda v vrtec/šolo in v dom in kaj se zgodi z odpadno vodo.

Na katere načine ljudje vse onesnažujemo vodo? Kakšna je onesnažena voda? Kako lahko preprečimo ali zmanjšamo onesnaževanje? Raziščite delovanje čistilne naprave, izdelajte svoj model čistilne naprave.

»Posvojite« vodno telo v bližini (mlaka, potok, reka ali drugo mokrišče) – izvedite čistilno akcijo brežine in same vode, opazujte živi svet v vodi in okolici (naj otroci/učenci spoznajo živalski in rastlinski svet) – posnemite fotografije in kasneje plakate o rastlinah in živalih, opazujte živi svet skozi mesece in v vseh letnih časih.

Obiščite čistilno napravo in spoznajte njeno delovanje. Izdelajte svojo maketo čistilne naprave.

Povežite aktivnosti z GLOBE programom in protokoli na področju hidrosfere: merjenje temperature vode, njen pH, vsebnost kisika, prosojnost, vsebnost nitritov in nitratov …

Vsak mesec obiščite izbrano mokrišče in ga opazujte s pomočjo dnevnika – Opazovanje mokrišča.

Na šoli izvedite fotografski natečaj na temo vode.

Obeležite Svetovni dan voda – 22. marec in dan mokrišč – 2. feburar.

Aktivnosti po lastni izbiri.

X