Misija: Zeleni koraki

MISIJA: ZELENI KORAKI 2019/2020

Vsak med nami je udeleženec v prometu. Z izbiro prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja. Kljub sodobnemu načinu življenja lahko poskrbimo za okolju in zdravju prijaznejše načine prevoza.  Okolju prijazni načini so hoja, kolesarjenje, izbira javnega prevoza, pa tudi vožnja s skirojem, električni avtomobili itd.

•  Z izbiro okolju (in zdravju) prijaznih načinov prevoza zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov, skrbimo za tehnične izboljšave, s številnimi med njimi pa skrbimo tudi za več gibanja.

•  Svojo trajnostno mobilnost lahko izboljšujemo z manjšimi, posameznimi ukrepi.

•  Na področju trajnostne mobilnosti je potrebno povezovanje (načina prevoza, posameznikov, skupin) – izboljšana trajnostna mobilnost presega lokalno in osebno delovanje.

•  Pri vsakodnevnih opravilih smo pozorni, da jih opravljamo tam, kjer je okolju, zdravju in varnosti prijazna infrastruktura.

•  Pomemben vidik trajnostne mobilnosti je varnost v prometu.

Mentorji boste oblikovali skupine otrok oz. mladih, kjer boste spoznavali različne vidike trajnostne mobilnosti, prepoznavali možnosti za izboljšave, iskali rešitve itd. Mentorji sami glede na starost, interes in siceršnji pristop k ozaveščevalnim projektom prilagodite izvajanje. Pomembno je, da se otroci prek izvajanja aktivnosti večajo svoje znanje in se zavedajo svoje vloge.

KORAKI DELA:
1. Spoznavanje teme: opredelitev vprašanj, raziskovanje, spoznavanje ozadja.
2. Opazovanje z udeležbo: opazovanje obnašanja, pogovori, priprava zgodbe.
3. Iskanje rešitev: predlogi za spremembe, izboljšave – kaj bi lahko, kaj lahko, kdo lahko
4. Oblikovanje rešitev (izdelki), izvajanje ukrepov (aktivnosti)
5. Evalvacija: ugotavljanje, ali so rešitve učinkovite, kaj je treba spremeniti

Novost 2019/2020:

Aktivno spodbujanje mentorjev za pripravo učinkovite in zanimive učne ure o trajnostni mobilnosti.

AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH STAROSTNIH SKUPINAH
Vrtci

1. – 3. razred

Posebna kategorija

Misija: Zeleni koraki → Misija: Moj zeleni svet

Predlog aktivnosti: V ustanovi izberete dan ali teden, ki ga  namenite trajnostni mobilnosti. V tem tednu izvedite nekatere aktivnosti:
→ katera prevozna sredstva so okolju čim bolj prijazna, kako prihajate v vrtec ali šolo, katera prevozna sredstva (njihove posebnosti) uporabljajo v družini;
→ prebirajo literaturo z vsebinami o prometu (varnostni in trajnostni vidiki);
→ na kakšen način lahko pridejo v vrtec ali šolo ter zapišejo na seznam: peš, skiro, kolo, poganjalci, javni prevoz, avto;
→ kdo skrbi za njihovo prometno varnost (prometniki, starši, komunalna podjetje pozimi, ko je treba očistiti poti);
→ aktivnosti iz tega dneva ali tedna primerjajte  z navadnim dnevom ali tednom;
→ prehodite pot okoli vrtca ali v kraju v spremstvu prometnika, policista (povezovanje s prometniki v lokalnem okolju);
→ ugotavite, kaj se zgodi z odsluženimi prevoznimi sredstvi, kam jih odlagamo, kaj se zgodi po uporabi;
→ raziskujejo pot v vrtec ali šolo z vidika zelenih površin, biotske raznovrstnosti ipd.;

Nagradni natečaj: 

→ skupina otrok pripravi likovni izdelek (risbe, makete, posterje) na temo čim bolj okolju prijaznih prevoznih sredstev. Pri tem poskusite predstaviti, kako s tem prispevate k čistejšemu zraku v lokalni skupnosti in širše. Pripravite lahko tudi prikaz/ponazoritev okolju bolj prijazna vs. manj prijazna prevozna sredstva in vplive na okolje (kakšna so drevesa, rastline, fasade hiš itd.).;
Likovni izdelek (ali več izdelkov) predstavite v vrtcu (staršem) ali v lokalni skupnosti (razstava v prostorih javne ustanove ali druge organizacije);

Za mentorje:

→ Primer učne ure/dobre prakse za izobraževanje o trajnostni mobilnosti.

4. – 9. razred

 

Misija: Zeleni koraki → Misija: Manj izpustov CO2

Predlog aktivnosti: V ustanovi izberete dan ali teden, ki ga  namenite trajnostni mobilnosti. Ustanove lahko izberete šolo, javne ustanove ali druge večje prepoznane lokacije v kraju, kot so npr. trgovine, trgovski centri (če je v Ljubljani, Novem mestu ali Murski Soboti, priporočamo BTC):
→ analizirajte in ugotavljajte, katera prevozna sredstva prevladujejo;
→ ugotavljajte in iščite podatke, kakšni so njihovi izpusti CO2;
→ določite vzorec vozil za proučevanje in izračunajte izpuste CO2;
→ analizirajte poti in parkirišča: prostor za električne avtomobile, prostor za kolesa, skiroje;
→ ugotavljajte, kaj se zgodi z odsluženimi prevoznimi sredstvi, kam jih odlagamo, kaj se zgodi po uporabi;
→priporočljivo je, da aktivnost izvedejo v sodelovanju z enim od zunanjih strokovnjakov (prometnikom, morebiti izdelovalci ali prodajalci vozil na alternativni pogon – hibrid, električni avtomobil, solarni pogon), kako je s polnjenjem.

Nagradni natečaj: 

→ Čim bolj zanimiva in uporabna predstavitev raziskovanja in proučevanja ter ponazoritev boljše rešitve:

  • foto kolaž,
  • strip,
  • video (lahko več kratkih insertov ali en daljši posnetek ali montaža, vendar ne več kot 2 min).

→ Izvedba foto ali video kampanje za vrstnike ali lokalno skupnost za izboljšano trajnostno mobilnost.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo izvedli:

  • predstavitev/razstavo/kampanjo na šoli ali v domačem kraju,
  • sodelovali s katerim od zunanjih strokovnjakov (pridobivanje informacij od strokovnjakov, proizvajalcev avtomobilov, komunalnega podjetja)

Za mentorje:

Primer učne ure/dobre prakse za izobraževanje o trajnostni mobilnosti.

Srednja šola

in

fakulteta

Misija: Zeleni koraki → Misija: Manj izpustov CO2

Predlog aktivnosti: V ustanovi izberete dan ali teden, ki ga  namenite trajnostni mobilnosti. Ustanove lahko izberete šolo, javne ustanove ali druge večje prepoznane lokacije v kraju, kot so npr. trgovine, trgovski centri (če je v Ljubljani, Novem mestu ali Murski Soboti, priporočamo BTC):
→ analizirajte in ugotavljajte, katera prevozna sredstva prevladujejo;
→ ugotavljajte in iščite podatke, kakšni so njihovi izpusti CO2;
→ določite vzorec vozil za proučevanje in izračunajte izpuste CO2;
→ analizirajte poti in parkirišča: prostor za električne avtomobile, prostor za kolesa, skiroje;
→ ugotavljajte, kaj se zgodi z odsluženimi prevoznimi sredstvi, kam jih odlagamo, kaj se zgodi po uporabi;
→priporočljivo je, da aktivnost izvedejo v sodelovanju z enim od zunanjih strokovnjakov (prometnikom, morebiti izdelovalci ali prodajalci vozil na alternativni pogon – hibrid, električni avtomobil, solarni pogon), kako je s polnjenjem.

Srednješolcem in fakultetam dajemo več možnosti in proste izbire, tudi glede na individualni pristop. Srednješolci in študentje prihajajo prihajajo z različnih krajev, zato lahko pripravijo primerjave med kraji in lokacijami – trgovske centre, javne zgradbe, avtobusne in železniške postaje, srednje šole in fakultete. V večjih krajih ugotavljajo prometni režim in potek prometa, prevladujoča prevozna sredstva z vidika prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb. Iščejo primere dobre prakse v Slovenij in v tujini.

Omogočamo individualni dogovor s fakultetami za raziskovalne naloge.

Nagradni natečaj:

→ Izvedba foto ali video kampanje za vrstnike ali lokalno skupnost za izboljšano trajnostno mobilnost.

→ Čim bolj zanimiva in uporabna predstavitev raziskovanja in proučevanja ter ponazoritev boljše rešitve (kritični, a proaktivni pristop).

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo:

  • inovativno predstavljeni na ustanovi ali med vrstniki: izberejo sami (v domačem kraju, šoli, fakulteti, družabna omrežja),
  • sodelovali z zunanjimi strokovnjaki (s področja trajnostne mobilnosti, prometnega načrtovanja itd).

 

Izdelke  za nagradni natečaj posredujte do vključno 30. marca 2020  na naslov:

DOVES – PROGRAM EKOŠOLA
ZAVRTI 2
1234 MENGEŠ
s pripisom Nagradni natečaj – “Misija: Zeleni koraki”

X