Ohranjanje biotske pestrosti

Ali naši najmlajši razumejo, kakšen je njihov vpliv na naravo in svet okoli nas?
Kako jim razložiti, da lahko naša dejanja povzročajo ali blažijo podnebne spremembe?
In obratno – kako podnebne spremembe vplivajo na naše življenje?
Ali vedo, da je biotska pestrost odvisna od podnebja in da zaradi podnebnih sprememb številne živalske vrste izumirajo?
Omogočimo jim, da preko različnih aktivnosti spoznajo pomen rastlin za vsa živa bitja, da opazujejo vreme in spremembe, ki se dogajajo, pomagajmo jim razumeti te spremembe, dovolimo jim, da raziskujejo živi svet v neposredni bližini ustanove in širše, predstavimo jih pojem biotska pestrost in zakaj določene vrste izginjajo, naučimo jih, da je potrebno za vsako živo bitje skrbeti.
Opis projekta:

Otroke v vrtcih (vsebinsko in metodično prilagojeno), učence in dijake uvajamo v odkrivanje in spoznavanje podnebnih sprememb, rastlinskih in živalskih vrst ter njihove soodvisnosti. Spodbujamo jih, da sami opazujejo, raziskujejo in ugotavljajo njihovo soodvisnost. Prikažemo različne vremenske pojave in dogodke ter se pogovarjamo o njihovih pozitivnih in negativnih posledicah na podnebje, rastlinske in živalske vrste ter naše vsakdanje življenje.

Cilji: 

Otroci/učenci/dijaki:

 • Opazujejo vreme, spoznavajo vremenske pojave, podnebne spremembe, medsebojne vplive vremenskih pojavov in biotske pestrosti.
 • Poznajo pojem biotska pestrost.
 • Raziskujejo biotsko pestrost (rastline in živali) v neposredni bližini vrtca/šole.
 • Spoznavajo avtohtone in tujerodne vrste živih bitij.
 • Spoznavajo življenjski cikel živih bitij.
 • Spoznavajo dele rastlin in osnovne pogoje za rast rastlin.
 • Opazujejo odzive živih bitij na spremembe v naravi.
 • Spoznavajo vrste živih bitij, ki izumirajo.
 • Razvijajo spoštljiv in pozitiven odnos do narave.
Aktivnosti:

Projektne aktivnosti o spoznavanju biotske pestrosti načrtujte in prilagodite starostni skupini, zanimanju otrok, okolici vaše ustanove.

 • Pogovor o vremenu in vremenskih pojavih (opazovanje in beleženje vremena, fotozapis vremena, razlikovanje vremenskih pojavov skozi letne čase); pogovor o podnebnih spremembah (kaj/kdo jih povzroča, kakšne so posledice podnebnih sprememb na biotsko pestrost).
 • Spoznavanje najpogostejših drevesnih vrst v okolici ustanove (prepoznavanje debla, listov, ploda, prepoznavanje na fotografiji).
 • Popis rastlinskih vrst v okolici ustanove (izdelava kartic z imeni dreves, izdelava QR kod s povezavo na spletno stran za določeno vrsto drevesa ali druge rastline, izdelava zemljevida okolice šole – popis rastlinskih vrst).
 • Obisk gozda v bližini ustanove (obiščite ga z gozdarjem, naj predstavi funkcije gozdov, težave, ki se pojavljajo – žledolom, podlubniki …).
 • Popis rastlinskih vrst ob izbranem vodnem telesu (primerjava z vrstami rastlin ob ustanovi).
 • Opazovanje rasti rastlin (kaj potrebujejo za rast, primerjava rasti v senci in na soncu, sejanje rastlin in opazovanje rasti ob različnih pogojih (odvzamemo vodo, svetlobo), spoznavanje delov rastlin, uvajanje pojma fotosinteza, pomen rastlin za vsa živa bitja).
 • Spremljanje ozelenitve dreves spomladi (merjenje listov – koliko časa potrebujejo, da zrastejo do svoje polne dolžine), opazovanje rjavenja listov jeseni (opazovanje spreminjanja barv in beleženje, koliko časa je potrebno, da list odpade).
 • Merjenje obsega debel dreves (naredimo v gozdu tekmovanje – kdo najde najdebelejše drevo).
 • Merjenje/računanje višine drevesa (navodilo med gradivi – Klinometer).
 • Popis živalskih vrst v okolici ustanove.
 • Popis živalskih vrst v in ob izbranem vodnem telesu.
 • Spoznavanje življenjskega cikla izbranih živalskih vrst v/ob vodnem telesu.
 • Opazovanje živali skozi letne čase (številčno beleženje).
 • Izdelava zemljevida okolice šole s popisom živalskih vrst.
 • Fotografska razstava rastlinskih in živalskih vrst (okolica ustanove, gozd, ob izbranem vodnem telesu).
 • Čistilna akcija vodnega telesa (brežina potoka, mlake, ribnika).
 • Pogovor o aktualnih temah o izumiranju določenih vrst živali (raziskovanje po spletu, iskanje aktualnih novic, spoznavanje izbrane ogrožene živalske vrste, ozaveščanje ostalih o izumiranju določenih vrst živali).
RAZPISANA NATEČAJA:

Najbolj domiselna izdelava zemljevida rastlinskih in/ali živalskih vrst v okolici ustanove ALI kolaž risbic, ki prikazujejo izbrani ekosistem.

 1. Otroci v vrtcih
 2. Učenci prve triade
 3. Posebna kategorija

Foto natečaj s predstavitvijo izbrane vrste (izbrana bo najboljša fotografija rastline ali živali v naravnem habitatu z dodanim opisom (predstavitev izbrane vrste je lahko v ppt obliki, kot plakat, videoposnetek …).

 1. Učenci druge triade
 2. Učenci tretje triade
 3. Dijaki

Izpolnjeni obrazec pošljite skupaj s fotografijami izdelkov in predstavitvijo do 22. maja 2024 na info@ekosola.si (s pripisom »Za natečaj Ohranjanje biotske pestrosti; obrazec shranite z imenom vaše ustanove).

IDEJA ZA IZVEDBO NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKIH DNI:

Obiščite podjetje INFRA d.o.o. v Posavju, kjer vam bodo v sodelovanju s HESS Hidroelektrarne na Spodnji Savi razkazali HE Brežice in predstavili skrb za naravo ob izgradnji verige HE na spodnji Savi ter nadomestne habitate, ki so jih uredili ob izgradnji posamezne HE.

ii

GRADIVA IN PRIPOMOČKI ZA IZVAJANJE PROJEKTA 

Iz projekta HOBS Adventure:
HOBSove dogodivščine (spoznavanje biotske raznovrstnosti)

Iz projekta Raziskovalci biotske raznovrstnosti – Veliki lov na rastline:
Veliki lov na rastline (Priročnik za mentorje)
Darwinovi opazovalci (starost 5-6 let)
Kartice (skupina 5-6 let) 
Na karticah so vam na voljo življenski cikli rastlin in z njimi povezanih živali ter njihove barvne fotografije iz različnih obdobij življenjskega cikla.
Exposure

Iz projekta Ekošola in podnebne spremembe:
Priročnik in delovni listi (za vrtce in 1. triado OŠ)

Zbornik zbranih povzetkov Zgodnje naravoslovje

Povezava z drugimi projekti programa Ekošola 

ppt predstavitev projekta

VABIMO

22. marec 2024: Voden ogled habitatov na spodnji Savi.

Podpornik projekta:
X