KROŽNOST JE NAŠA PRILOŽNOST

KROŽNO JE NARAVNO – SOUSTVARJAJ REŠITVE IN IZDELKE, KI TRAJAJO

Kaj je krožno gospodarstvo? Kakšno vlogo ima pri ustvarjanju bolj trajnostne družbe? Katere snovi in materiali krožijo? Kako lahko delujemo po krožnih načelih v vrtcih, šolah, fakultetah, doma? Preizkusi se v projektnem Krožnem oblikovalskem izzivu!
ZAKAJ KROŽNOST?

V krožnem gospodarstvu snujemo izdelke tako, da vire pri njihovi proizvodnji in rabi uporabljamo čim bolj skrbno, racionalno in učinkovito – njihovo življenjsko dobo podaljšujemo s ponovno uporabo, popravili, souporabo, izposojo, izmenjavo in predelavo.

Da bomo postali zelena in nizkoogljična družba, moramo po krožnih načelih preoblikovati vsa področja našega delovanja: razvoj tehnologij, izdelkov, proizvodnje in način potrošnje.

CILJI in VSEBINE

V vseslovenskem projektu Krožnost je naša priložnost se učimo, proučujemo, načrtujemo, predlagamo nove izdelke in način delovanja, ki vodijo v krožno družbo.

Glavne vsebine:

 • Osnove krožnega gospodarstva: pomen, načela in razlikovanje med linearnim gospodarstvom, gospodarstvom recikliranja in krožnega gospodarstva.
 • Raziskovanje in proučevanje snovnih (materialnih) tokov v različnih izdelkih in procesih.
 • Poučevanje življenjske dobe izdelkov in njihovo podaljševanje.
 • Uvajanje in podpiranje trajnostnih izdelkov, storitev, dogodkov, procesov.
 • Pridobivanje praktičnega znanja o krožnih verigah materialov ter njihovi rabi v različnih izdelkih.
 • Iskanje in učenje iz dobrih praks.
 • Načrtovanje in uvajanje krožnosti v vsakdanje življenje, v šoli in doma.
 • Sodelovanje v projektnem Krožnem oblikovalskem izzivu: naredimo bolje – zasnujmo izdelke, ki trajajo.
KDO lahko sodeluje?

Projekt je prioritetno namenjen:

 • učencem od 6. do 9. razreda OŠ,
 • dijakom in
 • študentom.

V šolskem letu 2023-2024 lahko dejavnosti izvajate tudi z:

 • otroki v vrtcih,
 • učenci od 1. do 5. razreda OŠ.

V pomoč vam je nov priročnik.

V projekt vabljeni mladi in vzgojno-izobraževalne ustanove, tudi če niso vključeni v program Ekošola.

Materiali in izdelki

Krožnost gradi na povečanju učinkovitosti pridobivanja in uporabe virov v celotnem procesu proizvodnje in potrošnje (rabe). Povezuje ekonomski, okoljski in družbeni vidik, pri tem pa upošteva planetarne meje. Zato v projektu »Krožnost je naša priložnost« proučujete izdelke, ki jih najdete doma, v šoli, trgovini:

 • Tekstil
 • Plastika
 • Papir in  kartonska embalaža za mleko in sokove
 • Električna in elektronska oprema
 • Hrana
 • Drugi po izbiri
Nagradni natečaj

Katere dejavnosti lahko izvajate, kako?

1) Začetni vprašalnik o krožnem gospodarstvu – pred začetkom izvajanja dejavnosti:

Namigi in priporočila:

 • Odgovarjajo učenci /dijaki / študentje, ki bodo vključeni v nadaljnje aktivnosti.
 • Odgovarjajo lahko drugi zaposleni v šoli ali fakulteti – rezultati so lahko osnova za kampanjo, prispevke, druge dejavnosti.
 • Vprašalnika lahko uporabite kot osnovo za anketiranje sovrstnikov, staršev, prebivalcev v domačem kraju in drugih, na osnovi česar lahko zasnujete kampanjo, organizirate dogodke itd.
2) Učne ure o krožnosti in za krožnost:

Namigi in priporočila:

 • Izvedbo prilagodite starosti in interesom otok in mladih, upoštevajte predznanje, prilagodite gradivo.
 • Začnite z osnovami, kaj je krožno gospodarstvo, katera so načela, v čem se razlikuje od gospodarstva recikliranja. Nato jih usmerite v proučevanje primerov na izdelkih in materialih.
 • Materiale in izdelke naj proučujejo z risanjem krožnih verig (neskončne zanke), da razumejo namen – daljšanje življenjske dobe izdelkom.
3) Učimo se iz prakse:

 • obisk ali predavanje zunanjega strokovnjaka ali podjetja
 • iskanje in analiza primerov iz prakse (s pomočjo priročnika in drugih virov)

Namigi in priporočila:

 • Mladi spoznavajo praktične primere, jih analizirajo in ugotavljajo, zakaj so boljši; spoznavajo, da krožno gospodarstvo deluje v praksi.
 • Priporočamo obiske in predavanja strokovnjakov, obiske centrov ponovne uporabe, obiske podjetij, demonstracijskih ali učnih centrov.
4) Obveščanje in ozaveščanje:

 • V ustanovi: predstavitve sošolcem, vrstnikom, drugim razredom ali skupinam na šoli/fakulteti – plakati, šolski mediji, oglasne deske ali eko kotički,
 • objave in prispevki v lokalnih in drugih medijih, spletne strani, družbeni mediji.

Namigi in priporočila:

 • Del dejavnosti naj bo namenjen obveščanju in ozaveščanju znotraj ustanove in širši skupnosti. Predstavite vsebine dejavnosti, rezultate  dejavnosti, ugotovitve, izzive.
 • Del skupine mladih naj bodo mladi poročevalci za okolje, ki anketirajo, pišejo, snemajo, fotografirajo.
 • Objavite na šolskih straneh in glasilih, dogovorite se z lokalnim medijem za objave ali obiske novinarjev.
5) Krožni akcijski načrt za šolo ali fakulteto:

 • Predloga: učna ura 7
 • Izdelava krožnega akcijskega načrta za čim več področij v ustanovi, izbor in izvedba (kratko- in dolgoročno)

Namigi in priporočila:

 • Zasnujte krožni akcijski načrt po 7 korakih
 • Vključite učence, dijake, študente, sodelavce, druge strokovnjake
 • Povežite načrt z drugimi projekti in dejavnostmi v šoli ali fakulteti
 • Ocenite oziroma določite izvedbo po načrtu (kratko- in dolgoročno)
6) Zaključni vprašalnik o odnosu in poznavanju krožnega gospodarstva

Namigi in priporočila:

 • Vprašalnik naj izpolni skupina učencev/dijakov/študentov, ki je izpolnila začetni vprašalnik, da je mogoče primerjati rezultate
 • Zaželeno, da zaključni vprašalnik izvedejo tudi drugi razredi, skupine, zaposleni – še posebej, če smo izvajali dejavnosti tudi za druge skupine
 • Rezultati so lahko osnova za načrtovanje dejavnosti za naslednje šolsko leto.
4. nagradni projektni Krožni oblikovalski izziv - zasnujmo krožno, izdelajmo trajnostno!

Načrtujte in zasnujte izdelke in storitve po načelih krožnega gospodarstva s čim daljšo življenjsko dobo.
Opišite, zakaj je vaša rešitev krožna; kako in zakaj se daljša njihova življenjska doba, kako in zakaj ohranja naravne vire, kakšni so pozitivni učinki.

KAJ?

Iščemo trajno(stno) in krožno zasnovane, oblikovane in izdelane izdelke in storitve, ki upoštevajo trajnostne vidike v čim več fazah življenjskega cikla.

KDO LAHKO SODELUJE?

 • 6.-9. razred OŠ, SŠ, fakultete

DO KDAJ?

Do 22. aprila 2024:

ZASNUJTE IN IZDELAJTE REŠITVE PO KONCEPTU »9R«.
Bodite pozorni na:
 • vhodni material in surovine,
 • način pridelave ali izdelave,
 • pripomočke in sredstva, ki jih pri tem uporabljate,
 • vir energije v postopku pridobivanja materialov in izdelave ali uporabe izdelka, storitve,
 • transportne poti,
 • kaj se zgodi po uporabi izdelka (ponovna uporaba ali spremenjena uporaba) – krožnost snovi,
 • kako in s čim doseči, da ima izdelek ali storitev čim nižji ogljični odtis,
 • druge trajnostne vidike, ki jih prepoznate pri snovanju ali izdelavi svoje zamisli.

Pomoč: učna ura 9 v priročniku Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo

NAGRADNI NATEČAJ – STAROSTNE SKUPINE

Izbirali bomo najbolj aktivne krožne ustanove in mentorje v petih starostnih skupinah:

 • vrtci
 • 5. razred OŠ
 • 9. razred OŠ
 • srednje šole
 • fakultete

Izbrali bomo tudi najboljše predloge za Krožni oblikovalski izziv.

KRITERIJI ZA IZBOR:

 • Izvedba učnih ur iz priročnika Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo in Priročnika za učenje o krožnosti na primeru tekstila (objava v oktobru): število sodelujočih, povezovanje mentorjev, vključevanje zunanjih strokovnjakov
 • Izvedba drugih dejavnosti – učenje iz prakse (razvoj lastnih učnih ur, tematski dnevi, organizacija dogodkov, obiski strokovnjakov, obiski podjetij ali centrov ponovne uporabe, itd.)
 • Merjenje napredka – izpolnjevanje vprašalnika (izjema: vrtci in 1. triada OŠ): začetni vprašalnik (med učenci, dijaki, študenti, zaposlenimi), zaključni vprašalnik po izvedbi dejavnosti za posamezno šolsko (študijsko) leto, upoštevanje rezultatov pri načrtovanju aktivnosti.
 • Obveščanje in ozaveščanje: objave in predstavitve v ustanovi in zunanjim deležnikom, prispevki v šolskih, lokalnih in drugih medijih, objave na spletnih straneh in družbenih medijih.
 • Priprava gradiv (ali modifikacija) in uporaba dodatnih virov.
 • Krožni akcijski načrt za ustanovo: celovitost načrta, vključevanje mladih, mentorjev, zunanjih strokovnjakov, izvedba dejavnosti po načrtu.
 • Oblikovalski izziv: opredelitev problem, izvirnost rešitve, izvedljivost in uporabnost rešitve, vključevanje drugih sodelavcev, potencial za razvoj, obveščanje in ozaveščanje.

ODDAJANJE POROČIL O IZVEDENIH DEJAVNOSTIH:

 • Končni rok za poročanje o dejavnostih projekta: 22. april 2024.
 • Opis dejavnosti lahko pošiljate sproti (priporočljivo) ali ob zaključku projekta na obrazcu KROŽNOST – POROČILO O DEJAVNOSTI.
 • ali  na enotnem obrazcu za Krožnost in Oblikovalski izziv – poročilo o izvajanju.
 • Obrazcem nujno priložite foto ali video gradivo – uporabili ga boste za predstavitev, če boste izbrani za dobro prakso ali nagrajeni. Priložite tudi druge povezave, učno gradivo ali vire.
 • Izpolnjene obrazce s prilogami pošljite na naslov: info@ekosola.si.

Ustanove programa Ekošola lahko posamezna poročila ali skupno poročilo vnesejo kot prilogo v Ekoportal.

Podpora mentorjem – delavnice in gradiva
 • Za lažje izvajanje projekta so na voljo gradiva, pripomočki, različni viri in povezave.
 • Delavnica za mentorje: 21. november 2024. Predstavili bomo nove priročnike in gradiva ter preizkusili izbrane učne ure in dejavnosti.
 • Delavnica za mentorje na sedežu podjetja AquafilSLO z ogledom izdelave regeneriranega najlona ECONYL® iz odpadkov (ribiških mrež, tekstilnih talnih oblog, industrijske plastike) po postopku kemijskega recikliranja. (začetek 2024)
 • Delavnica v sodelovanju z mednarodno fundacijo Healthy Seas, ki deluje na področju izobraževanja in ozaveščanja o problemu onesnaževanja morij. Podrobnosti bomo objavili kasneje.
Priporočila za izvajanje aktivnosti 
 • Zaželeno je medsebojno povezovanje mentorjev, saj gre za prepletanje več področij.
 • Priporočljivo je, da je en razred ali skupina mladih »krožna skupina«, ki je vključena v več aktivnosti, da je mogoče meriti napredek (vprašalniki).
 • Krožna skupina in mentorji vključujejo in predstavljajo aktivnosti in rezultate vrstnikom in drugim.
 • Aktivnosti lahko izvedete v sklopu tematskih (naravoslovnih, tehničnih, kulturnih) dni.
 • Vključujte različne strokovnjake.
 • Določite skupino mladih poročevalcev, ki pripravljajo prispevke, fotografirajo in snemajo.
 • Objavljajte in širite glas o krožnem gospodarstvu in vaših krožnih dejavnostih!
Razglasitev najboljših šol in podelitev nagrad

Maja ali junija 2024 bomo organizirali zaključni dogodek s podelitvijo nagrad za najbolj aktivne šole v projektu Krožnost je naša priložnost in posebej za 4. nagradni projektni Krožni oblikovalski izziv. Na dogodku boste svoje dejavnosti predstavili s plakati in izdelki.

Nagrade:

 • Praktične nagrade podjetja AquafilSLO
 • Denarni boni ali praktične nagrade
 • Delavnica na izbrani šoli, izvedba: Healthy Seas
PARTNER - PODPORNIK
VKLJUČEVANJE V DEJAVNOSTI
Podpornik zaključnega dogodka
Podpornik nagrad
X