Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za novo življenje

Vseslovenski ozaveščevalno-humanitarni projekt

Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje
tt
 • Zbiranje odpadnih plastenk PET za humanitarni namen
 • Ustvarjanje in raziskovanje, kako iz slovenske odpadne plastenke PET nastane nova, reciklirana plastenka PET.
 • Zbiranje bo potekalo od 1.10.2018 do ponedeljka 22. 4. 2019

Zbrana sredstva bodo namenjena Ginekološko-porodniškemu oddelku

splošne bolnišnice Novo mesto za

MONITOR ZA NADZIRANJE VITALNIH FUNKCIJ NOVOROJENČKA

Cilji projekta:
 • dosledno ločevanje odpadnih slovenskih plastenk PET z namenom usmerjanja v predelavo za recikliranje in izdelavo novih, recikliranih plastenk PET,
 • ozaveščanje o krogotoku/zapiranju snovnih tokov: nastajanje plastenk® dosledno ločevanje ®zbiranje® recikliranje® novi, reciklirani izdelki,
 • povečati zavedanje, kako z doslednim ločevanjem odpadne embalaže omogočamo izdelavo sekundarnih surovin in recikliranih izdelkov ter tako ohranjamo naravne vire,
 • spodbujati ustvarjalnost in raziskovalno delo mladih,
 • ločeno zbrati čim več plastenk za sofinanciranje nakupa inkubatorja,
 • združevati slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove, podjetja, druge organizacije in posameznike pri ohranjanju naravnih virov in humanitarnosti.

 

Pravila za sodelovanje na V. državnem tekmovanju v zbiranju odpadne embalaže – plastenk (v nadaljevanju tekmovanje)

 1. Organizator tekmovanja je društvo Tandem Zagorje, strokovni partner je Dinos, družba za pripravo sekundarnih surovin d.d., projekt Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje pa se izvaja tudi s pomočjo programa Ekošola in Rdečega križa Slovenije.
 2. V tekmovanju lahko sodelujejo vzgojno-izobraževalni zavodi (v nadaljevanju VIZ), ki so pravočasno oddali prijavnico oz. svojo aktivnost vključili v delovni načrt v Ekoportalu programa Ekošola. S tem soglašajo s pravili sodelovanja.
 3. Zbiranje odpadnih plastenk bo potekalo od 1.10.2018 do ponedeljka 22. 4. 2019.
 4. Zbirajo se IZKLJUČNO PLASTENKE PIJAČ[1] (voda, osvežilne pijače), kamor ne sodijo »bele plastenke« od mlečnih izdelkov (mleko, jogurt). V primeru, da se v vreči nahaja tudi druga odpadna embalaža (konzerve, pločevinke, karton …), ki ni predmet ziranja v projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje, bo VIZ diskvalificiran.
 5. V času zbiranja bo partner projekta Dinos d.d.  zagotovil paket 10-ih  (110 l) vreč za zbiranje odpadnih plastenk za vsako prijavljeno VIZ. Vsaka VIZ prevzame  paket vreč na najbližji enoti Dinos d. d.. Dinos bo poskrbel za  tehtanje  zbranih odpadnih plastenk na 17. prevzemnih mestih po Sloveniji (seznam v prilogi). V primeru, da zagotovljeno število vreč ne bo zadostovalo, morajo nadaljnje vreče priskrbeti VIZ sami.[2](vreče v prozorni ali rumeni barvi)
 6. Zbrane odpadne plastenke mora ustanova sama dostaviti na prevzemno mesto podjetja Dinos, d.d., najkasneje do 22.04.2019 ko se zbiralna akcija zaključi.
 7. Podružnične enote sodelujejo v okviru matične ustanove. V kolikor želi podružnična šola sodelovati brez matične šole, mora oddati samostojno prijavnico.[3] Sodelujejo lahko le celotne enote in ne posamezni razredi.
 8. VIZ je dolžan najkasneje do 22.3.2019 sporočiti organizatorju natančno število vpisanih učencev v šolskem letu 2018/2019.[4]
 9. Zbrane odpadne plastenke bo Dinos d.d. na prevzemnih mestih stehtal in partnerjem sporočil težo plastenk.
 10. Zmagal bo VIZ, ki bo zbral največ kilogramov odpadnih plastenk na posameznega učenca.
 11. Najboljši VIZ bo prejel nagrado.
 12. Nagrado bo pokrovitelj predal zmagovalni VIZ na zaključnem dogodku. Nagrada ni vnovčljiva ali prenosljiva.
 13. Poleg glavne nagrade najboljši VIZ prejme tudi prehodni pokal s svojim nazivom. Pokal naslednje leto zmagovalec preda  novemu zmagovalcu.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev.

 

[1] Zbirajo se plastenke z oznako PET in številko 01.

[2] Zaradi lažjega shranjevanja (manjši volumen) priporočamo, da se plastenke stisnejo in zaprejo s pokrovčkom, zato, da ohranijo obliko. Na ta način bodo plastenke zavzele manj prostora.

[3] Pri preračunavanju zbranih količin na učenca bodo upoštevane prejete prijavnice. V kolikor bosta torej oddali prijavnico matična in podružnična šola, se bo smatralo, da zbirata ločeno.

[4] V primeru, da matična in podružnične šole, oz. vrtci z vsemi oddelki zbirajo skupaj, naj se navede število otrok iz vseh oddelkov.

Dodatna navodila partnerja projekta Dinos d.d. o zbiranju odpadnih plastenk:
 • PREDMET ZBIRANJA SO IZKLJUČNO PLASTENKE PIJAČ (VODA, OSVEŽILNE PIJAČE), KAMOR NE SODIJO »BELE PLASTENKE« OD MLEČNIH IZDELKOV (MLEKO, JOGURT…).
 • Zaradi tehničnih zahtev na prevzemnem mestu ni možno tehtati manjših količin odpadnih plastenk. Najmanjša količina za prevzem so tri 110-litrske vreče odpadnih plastenk.
 • Vse zbrane odpadne plastenke morajo biti ločene DOSLEDNO in PRAVILNO: popolnoma izpraznjene in zbrane v posebni vreči, brez morebitnih drugih odpadkov.
 • Zbrane odpadne plastenke bo Dinos d.d. na prevzemnih mestih stehtal in partnerjem sporočil težo plastenk.
 • PRIJAVNICA
Partner projekta
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNEM
USTVARJALNEM IN RAZISKOVALNEM NATEČAJU

Mladi v nagradnem ustvarjalnem in raziskovalnem natečaju sodelujejo v treh starostnih skupinah:

 • vrtec in 1. triada OŠ – SLIKARČKI/IGRALČKI:
 • risanje, slikanje in druge slikarske tehnike, ustvarjanje figur in skulptur, fotografiranje,
 • pisanje pesmic ali zgodbic,
 • dramatizacija pesmic ali igric,
 • kakršnokoli drugo ustvarjanje

… o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi plastenk PET ter izdelavi recikliranih plastenk.

 • triada OŠ –USTVARJALCI/IGRALCI:
 • ustvarjanje ali izvajanje literarnih del (pesmi, zgodb, iger, stripov, plakatov itd.),
 • različne slikarske in kiparske tehnike,
 • fotografija ali video posnetek

… o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk.

 • triada OŠ, srednje šole in fakultete – SNOVALCI /RAZISKOVALCI:
 • ustvarjanje literarnih del (pesmi, zgodb, iger, stripov, plakatov itd.),
 • različne slikarske in kiparske tehnike,
 • fotografija ali video posnetek,

… o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk,

 • raziskovanje in priprava projektne naloge zapiranja snovnih tokov, še posebej plastenke PET, lahko pa tudi druge odpadne plastične embalaže.

Vsaka starostna skupina lahko sodeluje v naslednjih kategorijah ustvarjalnega in raziskovalnega natečaja:

 • Literarni natečaj
 • Likovno – kiparski natečaj
 • Foto – video natečaj

Ustvarjate lahko tudi tako, da združujete in raziskujete različne vrste odpadne embalaže.

Natečaj se začne decembra 2018.  Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine do največ 5 sodelujočih.

Literarna dela bo ocenjevala strokovna komisija po kriterijih, ki bodo objavljeni na spletnih straneh www.ekosola.si in www.bogastvozdravja.si/odnosi-in-druzina/jaz-ti-mi-za-slovenijo. Oddati jih je treba najkasneje do 22. 4. 2019. Do vključno tega datuma jih v elektronski obliki pošljete na naslov info@ekosola.si.

Dela, ki bodo sodelovala v likovno-kiparskem in foto-videu natečaju v kategorijah:  Vrtec in 1. triada OŠ, 2. triada OŠ in 3. triada OŠ bo ocenila strokovna komisija po kriterijih, ki bodo določeni v navodilih za sodelovanje v nagradnem ustvarjalnem in raziskovalnem natečaju in objavljeni na spletnih straneh www.ekosola.si in www.bogastvozdravja.si/odnosi-in-druzina/jaz-ti-mi-za-slovenijo. Dela je potrebno oddati najkasneje do 22. 4. 2019. Vsa dela bodo tudi objavljena na FB profilu akcije.

Kriterij za zmago v slikarskem, kiparskem, foto- ter video ustvarjalnem delu natečaja za srednje šole je največje število všečkov. Objava del bo potekala od 1. 1. 2019 do 22. 4. 2019 na FB profilu Jaz, ti, mi za Slovenijo. Glasovanje (všečkanje) bo na omenjenem FB profilu potekalo do vključno 3. 5.2019.

Sodelujoči bodo vsak posamezen izdelek fotografirali in fotografijo v jpg formatu poslali na naslov info@ekosola.si.

Video posnetek naj bo v video formatih, ki jih je mogoče naložit na Facebook (priporočen je format MP4). Prav tako se ga pošlje na naslov info@ekosola.si. Če bo datoteka večja od 5 MB, se jo bo poslalo preko spletne aplikacije WeTransfer.

Izdelki bodo ažurno (vsaj 2-krat tedensko) objavljeni na FB profilu akcije Jaz, ti, mi za Slovenijo.  Zbiranje všečkov (za srednje šole) se začne takoj, ko je delo objavljeno.

Ob oddaji fotografije (izdelka) je treba OBVEZNO navesti:

 • ime in priimek avtorja/avtorjev,
 • starost,
 • oddelek, ki ga obiskuje/jo,
 • uporabljeno tehniko,
 • material, ki je uporabljen pri izdelavi,
 • ime in naslov ustanove,
 • ime in priimek mentorja,
 • v katero kategorijo ustvarjalnega in raziskovalnega natečaja spada izdelek.

Posameznik ali skupina lahko v natečaju sodeluje z več kreacijami, prejme pa samo eno nagrado v posamezni kategoriji natečaja. V tem primeru se pri določanju nagrajencev upošteva en izdelek z največ všečki.

Zmagovalce med prispelimi projektnimi raziskovalnimi nalogami bo izbrala strokovna komisija po kriterijih, ki bodo objavljeni na spletnih straneh www.ekosola.si in www.bogastvozdravja.si/odnosi-in-druzina/jaz-ti-mi-za-slovenijo.  Oddati jih je treba najkasneje do 22. 4. 2019. Do vključno tega datuma jih v elektronski obliki pošljete na naslov info@ekosola.si.

Zmagovalci v vseh kategorijah bodo razglašeni najkasneje 31. maja 2019 in bodo o tem pisno obveščeni. Povabljeni bodo na slovesen zaključni dogodek akcije, kjer bodo prejeli simbolne nagrade.

Na pobudo organizatorja bodo sodelujoči v natečaju poslali originalne izdelke (v fizični obliki).

Za ustrezna soglasja staršev ali zakonitih zastopnikov otrok, učencev in dijakov za javno objavo njihovih imen, ustvarjalnih del in fotografij s podelitve nagrad poskrbijo vzgojno-izobraževalne ustanove.

Dodatne informacije:

Dunja Dolinšek: dunja.dolinsek@ekosola.si , 031 323 332

www.bogastvozdravja.si /www.ekosola.si / vww.unirec.si / FB Jaz, ti, mi za Slovenijo

Vrtec in 1. triada OŠ – SLIKARČKI/IGRALČKI
NATEČAJ NAVODILA KRITERIJI OCENJEVANJA ŠTEVILO SODELUJOČIH

NAGRADE

 

LITERARNI NATEČAJ

 

 

 

● TEMA: predelava odpadne embalaže in zapiranje snovnih tokov.

· IZBIRA PODNASLOVA IN LITERARNE ZVRSTI (spis, pesem, strip, pismo, scenarij, grafit, slikopis …) je lastna ustvarjalcu/ustvarjalki.

· OBLIKA DELA: zapis na največ dveh A4 straneh (prva in druga triada OŠ) ali na štirih A4 straneh (tretja triada OŠ in srednja šola).

· ODDAJA DEL: delo se odda v elektronski obliki.

1. Jezikovna spretnost in vešče ubeseden lasten pogled, občutek ali izkušnja.

2. Razvit lasten literarni izraz ob različnih literarnih postopkih, zvrsteh in žanrih, upoštevajoč njihove zakonitosti.

3. Izpričana izvirnost in duhovitost, sporočilnost, empatija v osebnem razmišljanju, razvijanju teme in nakazovanju lastnih rešitev.

 

posameznik (1) Praktična nagrada

 

LIKOVNO-KIPARSKI NATEČAJ ● TEMA: predelava odpadne embalaže in zapiranje snovnih tokov; lahko se upodobi poučna zgodba Benka Plastenka.

· TEHNIKA: poljubna risarska, slikarska ali grafična.

· VELIKOST FORMATA: največ A2.

· ODDAJA DEL: likovni prispevki naj bodo oddani v elektronski obliki (.jpg); nagrajeni izdelki se na pobudo organizatorja posredujejo tudi v fizični obliki (za potrebe razstave).

1.        Ustreznost likovnega dela (ustrezen vizualni znak za temo, osredotočenost na temo, likovni motiv)

2.        Kreativnost/ustvarjalnost (občutek za likovno temo in fleksibilnost)

3.        Težavnost izvedbe

4.        Likovni jezik (barvna kompozicija, izvirnost oblikovane predstavitvene teme)

5.        Estetski vidik

· skupina (največ 5)

· posameznik (1)

 

praktična nagrada

 

 

FOTO-VIDEO NATEČAJ

 

● TEMA: predelava odpadne embalaže in zapiranje snovnih tokov.

· TEHNIKA: poljubna foto ali video.

· VELIKOST: primerna za objavo na spletu.

· ODDAJA DEL: delo se odda v elektronski obliki.

KRITERIJI OCENJEVANJA – FOTO:

1.        Ustreznost (osredotočenost na temo)

2.        Oblikovnost, kompozicija

3.        Vizualni učinek

4.        Ustvarjalna domišljija, osebni pečat avtorja

5.        Sporočilnost

KRITERIJI  OCENJEVANJA-VIDEO:

1.        Ideja in sporočilnost

2.        Izvirnost, ustvarjalnost

3.        Zanimivost

4.        Strokovnost

Kamera, zvok in kakovost posnetka

· skupina (največ 5)

· posameznik (1)

 

praktična nagrada

 

 

2. triada OŠ –USTVARJALCI/IGRALCI
NATEČAJ NAVODILA KRITERIJI OCENJEVANJA ŠTEVILO SODELUJOČIH NAGRADE

 

LITERARNI NATEČAJ

 

 

 

● TEMA: predelava odpadne embalaže in zapiranje snovnih tokov.

· IZBIRA PODNASLOVA IN LITERARNE ZVRSTI (spis, pesem, strip, pismo, scenarij, grafit, slikopis …) je lastna ustvarjalcu/ustvarjalki.

· OBLIKA DELA: zapis na največ dveh A4 straneh (prva in druga triada OŠ) ali na štirih A4 straneh (tretja triada OŠ in srednja šola).

· ODDAJA DEL: delo se odda v elektronski obliki.

1. Jezikovna spretnost in vešče ubeseden lasten pogled, občutek ali izkušnja.

2. Razvit lasten literarni izraz ob različnih literarnih postopkih, zvrsteh in žanrih, upoštevajoč njihove zakonitosti.

3. Izpričana izvirnost in duhovitost, sporočilnost, empatija v osebnem razmišljanju, razvijanju teme in nakazovanju lastnih rešitev.

posameznik (1) Praktična nagrada

 

LIKOVNO-KIPARSKI NATEČAJ ● TEMA: predelava odpadne embalaže in zapiranje snovnih tokov; lahko se upodobi poučna zgodba Benka Plastenka.

· TEHNIKA: poljubna risarska, slikarska ali grafična.

· VELIKOST FORMATA: največ A2.

· ODDAJA DEL: likovni prispevki naj bodo oddani v elektronski obliki (.jpg); nagrajeni izdelki se na pobudo organizatorja posredujejo tudi v fizični obliki (za potrebe razstave).

1.        Ustreznost likovnega dela (ustrezen vizualni znak za temo, osredotočenost na temo, likovni motiv)

2.        Kreativnost/ustvarjalnost (občutek za likovno temo in fleksibilnost)

3.        Težavnost izvedbe

4.        Likovni jezik (barvna kompozicija, izvirnost oblikovane predstavitvene teme, ustreznost izbora likovnih elementov)

5.        Estetski vidik

· skupina (največ 5)

· posameznik (1)

 

Praktična nagrada

 

 

FOTO-VIDEO NATEČAJ

 

● TEMA: predelava odpadne embalaže in zapiranje snovnih tokov.

· TEHNIKA: poljubna foto ali video.

· VELIKOST: primerna za objavo na spletu.

· ODDAJA DEL: delo se odda v elektronski obliki.

KRITERIJI OCENJEVANJA -FOTO:

1.        Ustreznost (osredotočenost na temo)

2.        Oblikovnost, kompozicija

3.        Vizualni učinek

4.        Ustvarjalna domišljija, osebni pečat avtorja

5.        Sporočilnost

KRITERIJI OCENJEVANJA-VIDEO:

1.        Ideja in sporočilnost

2.        Izvirnost, ustvarjalnost

3.        Zanimivost

4.        Strokovnost

5.        Kamera, zvok in kakovost posnetka

· skupina (največ 5)

· posameznik (1)

 

Praktična nagrada

 

 

3. triada OŠ, srednje šole in fakultete – SNOVALCI /RAZISKOVALCI
NATEČAJ NAVODILA KRITERIJI OCENJEVANJA ŠTEVILO SODELUJOČIH NAGRADE

 

LITERARNI NATEČAJ

 

 

 

● TEMA: predelava odpadne embalaže in zapiranje snovnih tokov.

· IZBIRA PODNASLOVA IN LITERARNE ZVRSTI (spis, pesem, strip, pismo, scenarij, grafit, slikopis …) je lastna ustvarjalcu/ustvarjalki.

· OBLIKA DELA: zapis na največ dveh A4 straneh (prva in druga triada OŠ) ali na štirih A4 straneh (tretja triada OŠ in srednja šola).

· ODDAJA DEL: delo se odda v elektronski obliki.

1. Jezikovna spretnost in vešče ubeseden lasten pogled, občutek ali izkušnja.

2. Razvit lasten literarni izraz ob različnih literarnih postopkih, zvrsteh in žanrih, upoštevajoč njihove zakonitosti.

3. Izpričana izvirnost in duhovitost, sporočilnost, empatija v osebnem razmišljanju, razvijanju teme in nakazovanju lastnih rešitev.

posameznik (1) Praktična nagrada

 

LIKOVNO-KIPARSKI NATEČAJ ● TEMA: predelava odpadne embalaže in zapiranje snovnih tokov; lahko se upodobi poučna zgodba Benka Plastenka.

· TEHNIKA: poljubna risarska, slikarska ali grafična.

· VELIKOST FORMATA: največ A2.

· ODDAJA DEL: likovni prispevki naj bodo oddani v elektronski obliki (.jpg); nagrajeni izdelki se na pobudo organizatorja posredujejo tudi v fizični obliki (za potrebe razstave).

Všečkanje ustvarjalnih del na FB profilu Jaz, Ti, Mi za Slovenijo. (velja za SŠ)

 

3. triada OŠ

KRITERIJI OCENJEVANJA:

1.        Ustreznost likovnega dela (ustrezen vizualni znak za temo, osredotočenost na temo, likovni motiv)

2.        Kreativnost/ustvarjalnost (občutek za likovno temo in fleksibilnost)

3.        Težavnost izvedbe

4.        Likovni jezik (barvna kompozicija, izvirnost oblikovane predstavitvene teme)

5.        Estetski vidik

· skupina (največ 5)

· posameznik (1)

 

Praktična nagrada

 

 

FOTO-VIDEO NATEČAJ

 

● TEMA: predelava odpadne embalaže in zapiranje snovnih tokov.

· TEHNIKA: poljubna foto ali video.

· VELIKOST: primerna za objavo na spletu.

· ODDAJA DEL: delo se odda v elektronski obliki.

Všečkanje ustvarjalnih del na FB profilu Jaz, Ti, Mi za Slovenijo (velja za SŠ)

3. triada OŠ

KRITERIJI OCENJEVANJA -FOTO:

1.        Ustreznost (osredotočenost na temo)

2.        Oblikovnost, kompozicija

3.        Vizualni učinek

4.        Ustvarjalna domišljija, osebni pečat avtorja

5.        Sporočilnost

KRITERIJI OCENJEVANJA-VIDEO:

1.        Ideja in sporočilnost

2.        Izvirnost, ustvarjalnost

3.        Zanimivost

4.        Strokovnost

5.        Kamera, zvok in kakovost posnetka

· skupina (največ 5)

· posameznik (1)

 

Praktična nagrada

 

 

PROJEKTNA RAZISKOVALNA NALOGA ● TEMA: predelava odpadne embalaže in zapiranje snovnih tokov; na višjih ravneh osnovnih šol, v srednjih šolah in na fakultetah podnebne spremembe obravnavamo v esejih ali projektnih nalogah, povezano z gospodarskimi priložnostmi in oceno zmanjševanja okoljskega odtisa bodisi z zmanjšano rabo, ponovno rabo ali krožno rabo (reuse, reduce, recycle).

·VSEBINA PROJEKTNE NALOGE: lahko se nanaša na že izvedeni projekt (ki ni starejši od dveh let) ali projekt v teku (se je že začel).

· STRUKTURA PROJEKTNE NALOGE: projektna naloga naj predstavlja inovativne rešitve in projekte, ki na šoli oz. v lokalnem okolju še niso bili izvedeni ali so bili izvedeni v zadnjih dveh letih. Vključuje naj opredelitev problema, opis ideje rešitve, projektne cilje, akcijski načrt – opis aktivnosti za dosego ciljev ter priporočilo o uresničitvi oz. doseženih rezultatih ter kratek povzetek z vsemi glavnimi informacijami.

· OBSEG PROJEKTNE NALOGE: največ 20 A4 strani.

· ODDAJA PROJEKTNE NALOGE: v elektronski obliki; oddana naloga mora vsebovati tudi podpisano izjavo o avtorstvu prijavitelja/ev.

1.Izvirnost rešitev.

2.Struktura projektne naloge.

3.Cilji projekta.

4.Rezultati projekta.

5.Možnost nadaljnjega razvoja projekta.

6.Vpliv na okolje.

· skupina (največ 5)

· posameznik (1)

 

Praktična nagrada

 

X