Misija: Zeleni koraki

OPIS PROJEKTA:

Vsak med nami je udeleženec v prometu, na tak ali drugačen način. Velikokrat se ne zavedamo, da z izbiro prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja.

Kljub sodobnemu načinu življenja lahko poskrbimo, da uporabljamo okolju in zdravju prijazne načine prevoza. V projektu Misija: Zeleni koraki želimo otroke, učence in mlade ozaveščati o pomenu izbire okolju prijaznejšega načina prevoza: kolesarjenje, izbira javnega prevoza, vožnja s skiroji, električnimi kolesi in avtomobili … zagotovo pa ne smemo pozabiti na hojo.

CILJI:

Skozi različne aktivnosti spodbujamo več ciljev:

 • Z izbiro okolju in zdravju prijaznejših načinov prevoza zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov, skrbimo za tehnične izboljšave, s številnimi med njimi pa poskrbimo tudi za več gibanja.
 • Pri vsakodnevnih opravilih smo pozorni, da jih opravljamo tam, kjer je okolju, zdravju in varnosti prijazna infrastruktura.
 • Skozi različne vidike trajnostne mobilnosti izpostavljamo pomen varnosti v prometu.
 • Otroke, učence in mlade ozaveščamo, da lahko delujejo in prispevajo z manjšimi, posameznimi ukrepi.
 • Skozi različne aktivnosti izpostavljamo povezovanje (način prevoza posameznikov in skupin) – izboljšana trajnostna mobilnost presega lokalno in osebno delovanje.
AKTIVNOSTI:
 • Mentorji oblikujte skupine otrok oziroma mladih, znotraj katerih boste spoznavali različne vidike trajnostne mobilnosti, prepoznavali možnosti za izboljšave, iskali rešitve …
  Mentorji sami glede na starost sodelujočih in njihov interes prilagodite izvajanje aktivnosti. Pomembno je, da vključeni v projekt preko aktivnosti večajo svoje znanje in se zavedajo svoje vloge.
 • Aktivnosti znotraj projekta poskusite izvajati po naslednjih korakih:

KORAKI DELA:
1. Spoznavanje teme: opredelitev vprašanj, raziskovanje, spoznavanje ozadja.
2. Opazovanje z udeležbo: opazovanje obnašanja, pogovori, priprava zgodbe.
3. Iskanje rešitev: predlogi za spremembe, izboljšave – kaj bi lahko, kaj lahko, kdo lahko
4. Oblikovanje rešitev (izdelki), izvajanje ukrepov (aktivnosti)
5. Evalvacija: ugotavljanje, ali so rešitve učinkovite, kaj je treba spremeniti

Mentorje vabimo k pripravi učinkovite in zanimive učne ure o trajnostni mobilnosti.

AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH STAROSTNIH SKUPINAH
Vrtci

1. – 3. razred

Posebna kategorija

Misija: Zeleni koraki → Misija: Moj zeleni svet

Predlog aktivnosti: V ustanovi izberete dan ali teden, ki ga  namenite trajnostni mobilnosti. V tem tednu izvedite nekatere aktivnosti:
→ katera prevozna sredstva so okolju čim bolj prijazna, kako prihajate v vrtec ali šolo, katera prevozna sredstva (njihove posebnosti) uporabljajo v družini;
→ prebirajo literaturo z vsebinami o prometu (varnostni in trajnostni vidiki);
→ na kakšen način lahko pridejo v vrtec ali šolo ter zapišejo na seznam: peš, skiro, kolo, poganjalci, javni prevoz, avto;
→ kdo skrbi za njihovo prometno varnost (prometniki, starši, komunalna podjetje pozimi, ko je treba očistiti poti);
→ aktivnosti iz tega dneva ali tedna primerjajte  z navadnim dnevom ali tednom;
→ prehodite pot okoli vrtca ali v kraju v spremstvu prometnika, policista (povezovanje s prometniki v lokalnem okolju);
→ ugotavite, kaj se zgodi z odsluženimi prevoznimi sredstvi, kam jih odlagamo, kaj se zgodi po uporabi;
→ raziskujejo pot v vrtec ali šolo z vidika zelenih površin, biotske raznovrstnosti ipd.;

Nagradni natečaj: 

→ skupina otrok pripravi likovni izdelek (risbe, makete, posterje) na temo čim bolj okolju prijaznih prevoznih sredstev. Pri tem poskusite predstaviti, kako s tem prispevate k čistejšemu zraku v lokalni skupnosti in širše. Pripravite lahko tudi prikaz/ponazoritev okolju bolj prijazna vs. manj prijazna prevozna sredstva in vplive na okolje (kakšna so drevesa, rastline, fasade hiš itd.).;
Likovni izdelek (ali več izdelkov) predstavite v vrtcu (staršem) ali v lokalni skupnosti (razstava v prostorih javne ustanove ali druge organizacije);

Za mentorje:

→ Primer učne ure/dobre prakse za izobraževanje o trajnostni mobilnosti.

4. – 9. razred

 

Misija: Zeleni koraki → Misija: Manj izpustov CO2

Predlog aktivnosti: V ustanovi izberete dan ali teden, ki ga  namenite trajnostni mobilnosti. Ustanove lahko izberete šolo, javne ustanove ali druge večje prepoznane lokacije v kraju, kot so npr. trgovine, trgovski centri (če je v Ljubljani, Novem mestu ali Murski Soboti, priporočamo BTC):
→ analizirajte in ugotavljajte, katera prevozna sredstva prevladujejo;
→ ugotavljajte in iščite podatke, kakšni so njihovi izpusti CO2;
→ določite vzorec vozil za proučevanje in izračunajte izpuste CO2;
→ analizirajte poti in parkirišča: prostor za električne avtomobile, prostor za kolesa, skiroje;
→ ugotavljajte, kaj se zgodi z odsluženimi prevoznimi sredstvi, kam jih odlagamo, kaj se zgodi po uporabi;
→priporočljivo je, da aktivnost izvedejo v sodelovanju z enim od zunanjih strokovnjakov (prometnikom, morebiti izdelovalci ali prodajalci vozil na alternativni pogon – hibrid, električni avtomobil, solarni pogon), kako je s polnjenjem.

Nagradni natečaj: 

→ Čim bolj zanimiva in uporabna predstavitev raziskovanja in proučevanja ter ponazoritev boljše rešitve:

 • foto kolaž,
 • strip,
 • video (lahko več kratkih insertov ali en daljši posnetek ali montaža, vendar ne več kot 2 min).

→ Izvedba foto ali video kampanje za vrstnike ali lokalno skupnost za izboljšano trajnostno mobilnost.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo izvedli:

 • predstavitev/razstavo/kampanjo na šoli ali v domačem kraju,
 • sodelovali s katerim od zunanjih strokovnjakov (pridobivanje informacij od strokovnjakov, proizvajalcev avtomobilov, komunalnega podjetja)

Za mentorje:

Primer učne ure/dobre prakse za izobraževanje o trajnostni mobilnosti.

Srednja šola

in

fakulteta

Misija: Zeleni koraki → Misija: Manj izpustov CO2

Predlog aktivnosti: V ustanovi izberete dan ali teden, ki ga  namenite trajnostni mobilnosti. Ustanove lahko izberete šolo, javne ustanove ali druge večje prepoznane lokacije v kraju, kot so npr. trgovine, trgovski centri (če je v Ljubljani, Novem mestu ali Murski Soboti, priporočamo BTC):
→ analizirajte in ugotavljajte, katera prevozna sredstva prevladujejo;
→ ugotavljajte in iščite podatke, kakšni so njihovi izpusti CO2;
→ določite vzorec vozil za proučevanje in izračunajte izpuste CO2;
→ analizirajte poti in parkirišča: prostor za električne avtomobile, prostor za kolesa, skiroje;
→ ugotavljajte, kaj se zgodi z odsluženimi prevoznimi sredstvi, kam jih odlagamo, kaj se zgodi po uporabi;
→priporočljivo je, da aktivnost izvedejo v sodelovanju z enim od zunanjih strokovnjakov (prometnikom, morebiti izdelovalci ali prodajalci vozil na alternativni pogon – hibrid, električni avtomobil, solarni pogon), kako je s polnjenjem.

Srednješolcem in fakultetam dajemo več možnosti in proste izbire, tudi glede na individualni pristop. Srednješolci in študentje prihajajo prihajajo z različnih krajev, zato lahko pripravijo primerjave med kraji in lokacijami – trgovske centre, javne zgradbe, avtobusne in železniške postaje, srednje šole in fakultete. V večjih krajih ugotavljajo prometni režim in potek prometa, prevladujoča prevozna sredstva z vidika prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb. Iščejo primere dobre prakse v Slovenij in v tujini.

Omogočamo individualni dogovor s fakultetami za raziskovalne naloge.

Nagradni natečaj:

→ Izvedba foto ali video kampanje za vrstnike ali lokalno skupnost za izboljšano trajnostno mobilnost.

→ Čim bolj zanimiva in uporabna predstavitev raziskovanja in proučevanja ter ponazoritev boljše rešitve (kritični, a proaktivni pristop).

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo:

 • inovativno predstavljeni na ustanovi ali med vrstniki: izberejo sami (v domačem kraju, šoli, fakulteti, družabna omrežja),
 • sodelovali z zunanjimi strokovnjaki (s področja trajnostne mobilnosti, prometnega načrtovanja itd).

 

Izdelke  za nagradni natečaj posredujte do vključno 30. marca 2021  na naslov:

DOVES – PROGRAM EKOŠOLA
ZAVRTI 2
1234 MENGEŠ
s pripisom Nagradni natečaj – “Misija: Zeleni koraki”

X