Razpis: EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2020/2021

S tem razpisom želimo srednješolcem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov. V letošnjem gradivu bodo dijaki obravnavali temi ENERGIJA in OGLJIČNI ODTIS. Želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili veliko novega znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim ali njihovim najbližjim v domačem kraju oziroma v širšem okolju ponuja narava.

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Dijaki bodo reševali test preko spleta v treh kategorijah, na katerem bo skupaj petdeset vprašanj iz obeh vsebin. Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo potekalo  preko spleta 30. januarja 2021. Na državnem tekmovanju bodo dijaki reševali test preko spleta, vsaka kategorija zase. Mentorje in koordinatorje sodelujočih ekošol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

Energija je ena od osnovnih delov našega vesolja. Uporabljamo jo za delo, energija razsvetljuje naša mesta, poganja naša vozila, ogreva naš dom, z njo kuhamo, predvajamo glasbo, poganja stroje … Vse kar počnemo in opazujemo, je tako ali drugače povezano z energijo. V letošnjem gradivu Ekokviz za srednje šole bodo dijaki v gradivu ENERGIJA spoznali razlago in pomen trajnostne energije. Seznanili se bodo z obnovljivimi viri energije in njihovimi prednostmi. Neobnovljivi viri so namreč količinsko omejeni in ko jih bomo izrabili, jih ne bo več. V okviru tega bodo spoznali tudi generacije biogoriv. Poseben sklop pa so tudi električna vozila in prednosti njihove uporabe.

OGLJIČNI ODTIS (carbon footprint) je seštevek vseh emisij toplogrednih vplivov, ki nastajajo neposredno ali posredno preko posameznika, organizacije, države … Dijakom želimo skozi gradivo predstaviti dejavnosti, ki prispevajo k največjim izpustom ogljičnega odtisa. Dijaki se bodo seznanili tudi z razliko med trenutnim linearnim gospodarstvom in krožnim gospodarstvom, za katerega si prizadevamo. V gradivu je predstavljenih kar nekaj možnosti, kako lahko s pomočjo dejavnosti krožnega gospodarstva prispevam k manjšim izpustom CO2. S krožnim gospodarstvom se vrednost proizvodov in materialov namreč ohranja tem dlje, čim bolj se zmanjšata količina odpadkov in raba naravnih virov, viri pa ostanejo v gospodarstvu tudi po izteku življenjske dobe proizvoda in se vedno znova uporabljajo, s tem pa se ustvarja dodana vrednost. In ravno to je tisto, kar želimo skozi gradivo prenesti na mlade.

PRIJAVNINA

Pogoj za udeležbo na državnem tekmovanju je tudi plačilo prijavnine (za SŠ, ki niso v programu Ekošola) v višini 60 evrov (brez DDV), ki bo namenjena pokrivanju dela stroškov priprave tekmovanja. Prispevek plačajo šole na podlagi prejetega računa, pri čemer prijava na državno tekmovanje velja kot naročilnica.

AKTIVNOST
TERMIN AKTIVNOSTI
OPOMBA
Gradivo za tekmovanje 12. 10. 2020 Po elektronski pošti, spletna stran
Šolsko tekmovanje 11. 12. 2020 Šifre prejmejo vodje tekmovanja do 5. 12. 2020 po elektronski pošti
Državno tekmovanje 2. 2. 2021 Preko spleta
X