RAZPIS: EKOKVIZ SŠ 2022/2023

S tem razpisom želimo srednješolcem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov. V letošnjem gradivu bodo dijaki obravnavali teme pod skupnim naslovom NAŠA PRIHODNOST = ZELENA PRIHODNOST, ki vključuje naslednje vsebine: ekologija, onesnaževalci in varstvo okolja, ogljični odtis, zelena energija in zeleno okolje, e-recikliranje. Želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili veliko novega znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim ali njihovim najbližjim v domačem kraju oziroma v širšem okolju ponuja narava.

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij.  Dijaki bodo reševali test preko spleta v treh kategorijah, iz razpisanih vsebin.

Šolsko  tekmovanje bo potekalo 8. decembra 2022, med 8.00 in 15.00, preko spletnega mesta. Dijaki iste šole morajo tekmovati istočasno. Dijaki tekmujejo pod šifro. Tekmujejo lahko le dijaki, ki jih je mentor prijavil do 24. novembra 2022 v spletno aplikacijo PRIJAVA. Na državno tekmovanje se uvrstijo najboljši trije dijaki iz posamezne šole po številu točk, glede na nivo izobraževanja.

Državno tekmovanje  bo potekalo 22. februarja 2023 s pričetkom ob 14. uri, na Srednji trgovski šoli Ljubljana. Na državnem tekmovanju bodo dijaki reševali test preko spleta, vsaka kategorija zase. Mentorje in koordinatorje sodelujočih ekošol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

Vsebina gradiva na kratko:
NAŠA PRIHODNOST – ZELENA PRIHODNOST

Ogljični odtis: Dandanes praktično vse človekove dejavnosti povzročajo izpuste CO2, posledica teh pa so podnebne spremembe. Poleg ogljikovega dioksida so v ozračju prisotni tudi drugi toplogredni plini, ki pomembno vplivajo na učinek tople grede. Kaj je učinek tople grede, koliko časa ostanejo toplogredni plini prisotni v ozračju, kolikšen je ogljični odtis posameznika in kaj lahko storimo, da ga zmanjšamo? Vse to in še več bodo dijaki spoznavali v gradivu.

Zelena energija: Energija je nepogrešljiva za življenje sodobnega človeka. Brez energije bi vse obstalo, saj omogoča delovanje družbe na sploh. Kako pa sploh pridobivamo energijo? V gradivu želimo dijakom predstaviti vire energije in še posebej izpostaviti negativne posledice rabe neobnovljivih (fosilnih) virov energije ter pozitivne učinke rabe obnovljivih virov energije. Ali je raba energije v Sloveniji učinkovita? Kakšne potenciale še imamo? Kaj je Atlas trajnostne energije in še veliko več je predstavljenega v gradivu.

E-recikliranje: V Sloveniji vsako leto na trg ponudimo več kot 40.000 ton novih električnih naprav, kar v povprečju pomeni 20 kg na prebivalca. Hkrati pa v enem letu zberemo manj kot 15.000 ton e-odpadkov. Kje se nahajajo ostali e-odpadki in kaj vse bi lahko naredili iz njih, če bi jih ustrezno odložili in reciklirali? Dijaki bodo v gradivu spoznali pomen ustreznega zbiranja e-odpadkov in kako neustrezno odlaganje tovrstnih odpadkov vpliva na okolje.

AKTIVNOST
TERMIN
OPOMBA
Gradivo za tekmovanje 10. 10. 2022 objava na spletni strani
Vprašanja za vajo 14. 10. 2022 spletno mesto Ekokviza SŠ
Rok za prijave dijakov v spletno aplikacijo 24. 11.2022 prijave oddajo mentorji v spletno aplikacijo – PRIJAVNICA
Šolsko tekmovanje 8. 12.2022 šifre prejmejo vodje tekmovanja 1. 12. 2022 po elektronski pošti. Tekmovanje bo potekalo preko spleta med 8.00 in 15.00
Državno tekmovanje 22. 2.2023 šifre prejmejo vodje tekmovanja 15. 2. 2023 po elektronski pošti. Državno tekmovanje bo potekalo na Srednji trgovski šoli Ljubljana s pričetkom ob 14.00.
X