RAZPIS: ZBORNIK VSEBIN TEMATSKIH SKLOPOV PROGRAMA EKOŠOLA 2021/2022

Vabimo vas, da posredujete avtorske strokovne članke o izvajanju in rezultatih projektov in drugih dobrih praksah o različnih temah. Razpis velja za učitelje v osnovnih šolah in profesorje v srednjih šolah.

Rok za oddajo avtorskega strokovnega članka je 31. maj 2022 na naslov: info@ekosola.si

NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKA

NAMEN VSEBINE ZBORNIKA
CILJI

Predstaviti okoljsko delovanje ustanove in rezultate posameznih projektnih vsebin programa Ekošole, ki so bile obravnavane skozi tematske sklope s področja krožnega gospodarstva, podnebnih sprememb, učinkovite rabe energije, biotske pestrosti, trajnostne mobilnosti, zmanjševanja zavržene hrane in dobrega počutja, ki ste jih izvedli v šolskem letu 2021/2022.

Prikazati možnosti različnih načinov uvajanja (učencev/dijakov) izobraževanja za trajnostni razvoj kot popestritev učnega načrta, medpredmetnega povezovanja in medsebojnega sodelovanja pedagoških in strokovnih sodelavcev.

Prikazati načine in metode raziskovalnega dela z učenci / dijaki.

Seznaniti se z rezultati raziskovalnega dela okoljskih vsebin in prikaz celovitega pristopa, ki pripomore k večji ozaveščenosti in odgovornemu odnosu do okolja.

Spoznati primere dobre pedagoške prakse.

KOMU JE NAMENJEN ZBORNIK

Učiteljem in profesorjem kot didaktični pripomoček pri strokovnem delu.

Širši strokovni javnosti kot doprinos k ozaveščanju o pomenu ekoloških vsebin skozi vsebine trajnostnega razvoja v programu Ekošola.

X