Ekokviz za osnovne šole

OPIS PROJEKTA:

S projektom Ekokviz za osnovne šole želimo učencem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi učence k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:
  • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi učenci pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.
  • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo učence o pomenu ohranjanja narave.
  • Učence spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.
  • Učenci se navajajo medsebojnega, skupinskega dela in izmenjave mnenj.
AKTIVNOSTI:

DATUM ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA:                                                                             

Šolsko tekmovanje 27. januar 2022 preko spleta
Državno tekmovanje 11. marec 2022

8. april 2022

pisni del preko spleta na vsaki posamezni šoli
ustni del na OŠ Leskovec pri Krškem
Zemljevid sodelujočih šol in učencev
X