Ekokviz za srednje šole

OPIS PROJEKTA:

S projektom Ekokviz za srednje šole želimo dijakom, njihovim profesorjem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:
  • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi dijaki pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.
  • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo dijake o pomenu ohranjanja narave.
  • Dijake spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.
AKTIVNOSTI:

TEMA  za šolsko leto 2023/2024: ENERGETSKO-PODNEBNA PISMENOST

  • Energetsko pismenost izraziteje izpostaviti srednješolcem in mentorjem.
  • Povezati energetsko-podnebne izzive z družbenimi, okoljskimi, ekonomskimi, tehnološkimi in drugimi izzivi trajnostnega razvoja.
  • Poudariti in izpostaviti vlogo mladih pri uresničevanju energetsko-podnebnega prehoda Slovenije.

Tekmovanje bo potekalo na ŠOLSKEM in DRŽAVNEM nivoju, in sicer v treh kategorijah:

  • dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI)
  • dijaki srednjega strokovnega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI)
  • dijaki strokovnih in splošnih gimnazij (GIM)
POTEK TEKMOVANJA:

ŠOLSKO: Dijaki rešujejo test preko spletnega mesta Ekokviza 2023/2024, na katerem je možno najvišje število točk 40. 75 dijakov iz vsakega nivoja  izobraževanja (SPI, SSI/PTI in GIM) iz cele Slovenije se uvrstijo na državno  tekmovanje v ekoznanju.

DRŽAVNO: Na državnem tekmovanju dijaki rešujejo test preko spleta, vsaka kategorija zase. Državno tekmovanje bo potekalo preko spleta na izbrani  srednji šoli. Mentorje in koordinatorje sodelujočih šol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

AKTIVNOST
TERMIN
OPOMBA
Gradivo za tekmovanje 4. 9. 2023 objava na spletni strani
Vprašanja za vajo 4. 9. 2023 Vprašanja za vajo
Rok za prijave dijakov v spletno aplikacijo 24. 11. 2023 prijave oddajo mentorji v spletno aplikacijo – PRIJAVNICA
Šolsko tekmovanje 8. 12. 2023
Državno tekmovanje
2. 2. 2024
X